Toelating tot het beroep 

Op het einde van het mondelinge gedeelte en na de deliberatie, neemt de voorzitter van de jury de eindbeslissing. Hierbij spreekt de voorzitter zich uit over het al dan niet slagen voor het bekwaamheidsexamen, onder voorbehoud van ‘goedkeuring door de Raad van het IAB’. Bij de eindappreciatie wordt er rekening gehouden met de professionele omgeving van de stagiair.

Wanneer vangt het lidmaatschap aan?

Het effectieve lidmaatschap vangt aan op de datum van bekrachtiging door de Raad, op voorstel van de Stagecommissie, na gunstig resultaat van het bekwaamheidsexamen. De leden worden pas op de externe deellijst van de accountants en/of belastingconsulenten opgenomen na eedaflegging voor de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het gerechtelijk arrondissement van zijn domicilie. Onthoud ook dat het lidmaatschap bij het IAB niet cumuleerbaar is met het lidmaatschap bij het BIBF, net zoals de titel van belastingconsulent niet verleend mag worden aan een bedrijfsrevisor.

Procedure aanvraag lidmaatschap

Zodra de Raad het lidmaatschap heeft bekrachtigd, ontvangt de geslaagde stagiair een brief tot inschrijving op het tableau van de leden van het Instituut. Hij moet volgende documenten overbrengen aan het Instituut:

  • De ingevulde vragenlijst, die als bijlage bij de brief zit.
  • Een getuigschrift van niet-faillietverklaring of een attest van niet-inschrijving in het handelsregister.
  • Een uittreksel uit het strafregister.

Als de stagiair wenst te werken als zelfstandige (en dus extern lid), dan bezorgt hij eveneens:

  • Het bewijs van verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid.
  • Het bewijs van aansluiting bij het RSVZ.
  • Het btw-nummer.

Na goede ontvangst van deze documenten, stuurt het Instituut de stagiair het officieel erkende brevet op van accountant en/of belastingconsulent.