Wist u bijvoorbeeld dat 

 • een gemeenschappelijk kenmerk voor meer dan een derde van de Europese ondernemingen de ‘leeftijd van de baas’ is, met het vooruitzicht van het doorgeven van de fakkel binnen een termijn van tien  jaar?
 • tal van formules het mogelijk maken op volkomen wettelijke wijze het patrimonium of bestanddelen ervan door te geven aan de volgende generatie, zonder successierechten te moeten betalen? 
 • personeelstekort de grootste belemmering is voor de groei van kmo’s? 
 • alle btw-aangifteverplichtingen vanaf 1 januari 2009 uitsluitend elektronisch dienen te worden vervuld? 
 • de niet-naleving van de termijn voor de verplichte neerlegging van de jaarrekening verscheidene gevolgen kan hebben: tariefverhoging, burgerrechtelijke sanctionering en zelfs de mogelijkheid tot gerechtelijke ontbinding door de rechtbank van koophandel van het gerechtelijk arrondissement waarin de vennootschap haar maatschappelijke zetel heeft, op verzoek van elke belanghebbende derde of van het openbaar ministerie en onder voorbehoud van een regularisering die in de loop van de procedure plaatsvindt, in geval van niet-neerlegging voor drie opeenvolgende boekjaren? 
 • de kostprijs voor het verwerken van een factuur 13,8 euro en 8 à 9,5 euro bedroeg naargelang ze werd ontvangen of verstuurd op papier, terwijl diezelfde kostprijzen respectievelijk 4 en 3 euro bedragen als wordt gebruikgemaakt van een gedematerialiseerde factuur? 
 • de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën reële voordelen bieden op het vlak van mobiliteit, flexibiliteit en productiviteit, ook binnen kleine en middelgrote ondernemingen?
 • de uitgaven ter beveiliging van de bedrijfsruimten voor 120 % zijn vrijgesteld middels een aangelegde vrijgestelde reserve ten belope van 20 % van de desbetreffende uitgaven voor kleine ondernemingen: zij bedragen vanaf aanslagjaar 2010 een bedrag van 500 euro (niet geïndexeerd) voor woningen?
 • de op bepaalde activa gerealiseerde meerwaarden gespreid belast kunnen worden? 
 • bepaalde uitgaven, al zijn ze beroepsmatig, daarom nog niet deels of volledig aftrekbaar zijn in de personenbelasting of de vennootschapsbelasting, of zelfs in geen van die twee belastingregimes?
 • bepaalde vaste activa nooit in aanmerking kunnen worden genomen voor de toekenning van de investeringsaftrek? 
 • de opsplitsing van de eigendom van onroerende goederen interessante perspectieven opent voor fiscale optimalisering? 
 • wanneer u met eigen vermogen investeert, de notionele interest, naast een positieve weerslag op de solvabiliteit van de onderneming, een belastingaftrek oplevert, die niet kan worden toegekend aan kmo’s die de regeling van de investeringsreserve blijven toepassen? 
 • bepaalde (zelfs forfaitaire) terugbetalingen kunnen worden vrijgesteld van belasting en socialezekerheidsbijdragen voor zover het kosten eigen aan de werkgever betreft? 
 • de meeste voordelen van alle aard, zoals het privégebruik van een bedrijfswagen en de terbeschikkingstelling van een pc, zich voor de begunstigde vertalen in belastbare bedragen die heel wat lager liggen dan de overeenkomstige werkelijke kostprijs?
 • loontrekkenden als bonus een nettopremie van (maximum) 2 200 euro per jaar tegen voordelige voorwaarden kunnen ontvangen? 
 • de bewaartermijn voor de boekhouding (boeken en verantwoordingsstukken) van 10 jaar naar 7 jaar is teruggebracht met ingang van 1 januari na sluiting van het boekjaar? 
 • een bestuurder die instaat voor het dagelijks bestuur van een vennootschap, aansprakelijk kan worden gesteld in geval van laattijdige betaling van de bedrijfsvoorheffing als in zijnen hoofde een fout wordt vastgesteld, en dit op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek?
 • de verhouding tussen het beroepsmatige gedeelte en het privégedeelte van de beroepskosten van een gebouw met gemengd gebruik altijd een feitenkwestie is? 
 • de nieuwe regeling van de btw-eenheid flink wat voordelen biedt, en dat zowel op administratief vlak als vanuit een financieel oogpunt? 
 • zowel de Europese Unie als de Belgische federale, regionale en zelfs gemeentelijke overheden financiële steun toekennen aan ondernemingen: op het vlak van investeringen, bij wijze van rentesubsidies, in de vorm van steun voor ecologische maatregelen, consultancy, innovatie, tewerkstelling, opleiding en export?

Dit is een greep uit de vragen die u zich dagelijks kunt stellen, in de cocktail van actie en reflectie! U zou die vragen in uw eentje snel kunnen beantwoorden, maar in een complexe en onstabiele economische, juridische, administratieve, fiscale en sociale omgeving riskeert u dan, op zijn zachtst gezegd, niet de beste beslissingen te nemen!