Een gereglementeerd beroep dat modern is, getuigt van burgerzin en in het bedrijfsleven verankerd is 

Een gereglementeerd beroep

Elk beroep wordt gekenmerkt door de kennis, de competenties, het gedrag en de deontologie van de beoefenaars ervan. Geen enkele reglementering kan echt doeltreffend zijn als ze niet gepaard gaat met een deontologisch gedrag. Deze algemene vaststelling geldt a fortiori voor raadgevende beroepen. Iedereen is het erover eens dat het in alle levensstadia van de onderneming van primair belang is in alle vertrouwen te kunnen rekenen op een bekwame raadgever die zich in zijn dienstverlening laat leiden door een strikt toegepaste deontologie …

Lees hier meer over 

Een beroep dat modern is en getuigt van burgerzin 

Door de dagelijkse activiteiten van de ongeveer 7 500 accountants en belastingconsulenten die ons land telt, is het beroep aanwezig in de kern van het bedrijfsleven; door voorstellen en op ervaring gebaseerde feedback te formuleren, is het beroep uiteraard ook aanwezig in al wat de juridisch-economische omgeving van het bedrijfsleven vormt. Wij willen zo nauw mogelijk betrokken zijn bij de opstelling van wetten en koninklijke besluiten, en ons beroep krijgt de nodige legitimiteit toegekend om zodanig te handelen, in het licht van onder meer onze ervaring als mensen van het terrein en het statuut van onze beroepsbeoefenaars die worden gepercipieerd als ernstig, bekwaam en positief. Dit maakt dat wij onder meer regelmatig concrete voorstellen formuleren in tal van domeinen die binnen onze professionele bevoegdheden en actieradius vallen; tegelijkertijd brengt dit een strategische reflectie op gang over het wordingsproces van ons beroep. De meest recente getuigenis hiervan is het aan de regering gerichte memorandum, waarvan u hierna de belangrijkste voorstellen vindt. Daarin verwoorden we onze overtuigingen en aanspraken door ze te koppelen aan drie centrale thema's: vertrouwen, competentie en moderniteit. Tegelijkertijd drukken we hierin onze intense wil uit betrokken te zijn bij de grote debatten die de maatschappij aanbelangen.

Lees hier meer over 

Een gereglementeerd beroep dat in het bedrijfsleven verankerd is

Zelfs al kan het cliché doordrongen lijken van een zekere nostalgie naar de 'goede oude tijd', de tijd van het stereotype beeld van de accountant die aan een bureau over zijn rekeningenboek gebogen zit, de blik strak op een rekenmachientje gericht, is definitief voorbij. Meer dan wie ook weten wij dat onze cliënten vandaag de dag niet meer geïnteresseerd zijn in het louter bijhouden van hun boeken. De technologie evolueert, ondernemingen willen hun kosten optimaliseren, en ze wensen snel te kunnen beschikken over betrouwbare en "verrijkte" financiële informatie; kmo's kunnen zich dus niet tevreden stellen met de uitbesteding van een "routinematig gevoerde" boekhouding aan beroepsbeoefenaars. Nu ze gesteund worden door software die voortdurend geavanceerder wordt, is het logisch dat ondernemingen alleen nog externe competenties inschakelen als daar een belofte van een degelijke en duurzame meerwaarde tegenover staat …

Lees hier meer over