Een gereglementeerd beroep dat modern is en getuigt van burgerzin 

Door de dagelijkse activiteiten van de ongeveer 7 500 accountants en belastingconsulenten die ons land telt, is het beroep aanwezig in de kern van het bedrijfsleven; door voorstellen en op ervaring gebaseerde feedback te formuleren, is het beroep uiteraard ook aanwezig in al wat de juridisch-economische omgeving van het bedrijfsleven vormt.

Wij willen zo nauw mogelijk betrokken zijn bij de opstelling van wetten en koninklijke besluiten, en ons beroep krijgt de nodige legitimiteit toegekend om zodanig te handelen, in het licht van onder meer onze ervaring als mensen van het terrein en ons statuut van beroepsbeoefenaars die worden gepercipieerd als ernstig, bekwaam en positief. Dit maakt dat wij onder meer regelmatig concrete voorstellen formuleren in tal van domeinen die binnen onze professionele bevoegdheden en actieradius vallen; tegelijkertijd brengt dit een strategische reflectie op gang over het wordingsproces van ons beroep. De meest recente getuigenis hiervan is het aan de regering gerichte memorandum, waarvan u hierna de belangrijkste voorstellen vindt. Daarin verwoorden we onze overtuigingen en aanspraken door ze te koppelen aan drie centrale thema's: vertrouwen, competentie en moderniteit. Tegelijkertijd drukken we hierin onze intense wil uit betrokken te zijn bij de grote debatten die de maatschappij aanbelangen.

Fiscaliteit, boekhouding, vennootschapsrecht 

  • Termijnen en modaliteiten voor het indienen van aangiftes, toegang tot gegevensbanken zoals het online-kadaster, het enig mandaat … dat alles ligt op onze werktafel. In het recente debat over de IFRS-normen – heel wat meer dan een eenvoudige wijziging van boekhoudkundige nomenclatuur – hebben we de nadruk gelegd op de grootste struikelblokken in termen van administratieve werklast die in het bijzonder zou ontstaan door boekhouding en fiscaliteit van elkaar los te koppelen, doordat het uit de jaarrekening voortvloeiende boekhoudkundig resultaat als basis dient voor de bepaling van de belastbare winst.
  • Enkele van onze prioriteiten zijn de invoering van een duidelijk en homogeen boekhoudkundig raamwerk voor de publieke sector en de instelling van een verplichte, door een externe accountant, uitgevoerde controle van de rekeningen van een syndicus van mede-eigendom evenals van de rekeningen van mede-eigendom van een zeker belang. Ook al scharen wij ons achter de doelstelling van administratieve vereenvoudiging waarvan sprake in de Mededeling van de Europese Commissie van 10 juli 2007; naar onze mening kan die doelstelling geen vermindering van de kwaliteit van de financiële informatie wettigen: de beoogde maatregen zullen ertoe leiden dat 75 % van de ondernemingen geen jaarrekening zal opstellen, terwijl 95 % ze niet meer zou moeten publiceren! Hoe geloofwaardig zullen kmo's nog zijn in de ogen van hun bankiers, leveranciers, werknemers, klanten en andere stakeholders indien ze niet langer uiterst nauwkeurige financiële informatie over zichzelf samenstellen? Een dergelijke "versoepeling" van de vereisten inzake boekhouding en de controle van de jaarrekening zal er onvermijdelijk toe leiden dat de administratieve lasten voor de ondernemingen en voor derden die dergelijke financiële gegevens gebruiken, gevoelig zullen toenemen: ze zullen immers andere middelen moeten vinden om betrouwbare informatie te verkrijgen. Ook staan we gunstig tegenover een modernisering van het Belgische boekhoudkundige referentiekader, rekening houdend met de evolutie van de economische en wetgevende context sinds 1975, en tegenover de invoering van een duidelijk en homogeen boekhoudkundig raamwerk voor de publieke sector.
  • We pleiten voor een verheldering van de Wet van 2 juni 2006 om een beter verloop van de vereffeningsprocedure van vennootschappen te verzekeren, door aan te dringen op een automatische goedkeuring van de als vereffenaars aangestelde accountants.

Beroepsuitoefening

Om tegemoet te komen aan de steeds talrijkere verwachtingen van de markt zijn een uitbreiding van ons aanbod en de noodzakelijke evolutie van onze reglementering een conditio sine que non als wij met gelijke wapens de actuele of toekomstige concurrenten willen bestrijden. Onze voorstellen beogen een consolidatie van deze dynamiek door verschillende specifieke maatregelen toe te passen:

  • reglementering van het beroep van belastingconsulent – behoud en uitbreidingsperspectieven van de actieradius van de beroepsuitoefening;
  • openstelling van het aandeelhouderschap en het bestuur van de professionele vennootschappen van accountants en belastingconsulenten ;
  • beperking van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid; 
  • verkrijging van bepaalde garanties, meer bepaald met betrekking tot het anonieme karakter van de aangever in het kader van het preventiemechanisme dat is ingesteld tegen het witwassen van geld;
  • evenwichtige modaliteiten voor het omzetten van de Europese Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, aan de vooravond van een Europees verkeer van de accountantactiviteit.

Ons beroep is innovatief in zijn hervormingsvoorstellen, getuigt van burgerzin door zijn karakter van roeping en engagement, maar streeft er ook naar volledig modern te zijn. Naast zijn werkmethodes en de tools die ten dienste van ondernemingen worden gesteld, zal iedereen beamen dat het moderne karakter van een beroep kan worden afgemeten aan de dynamiek ervan; de maatstaf is de mate waarin het beroep de belangstelling van jongeren weet op te wekken. Het is volledig terecht en niet zonder fierheid dat wij ons erover verheugen dat wij het aantal stagiairs in de loop der jaren voortdurend hebben zien toenemen; daar zien we ook een garantie in dat in de toekomst zal kunnen worden voorzien in de toenemende vraag naar onze diensten in de bedrijfswereld. Op een ander gebied van werkzaamheid getuigen de inspanningen die wij ons getroosten om het beroepsparcours flexibeler te maken, er eveneens van dat wij het ter harte nemen na te denken over de manieren en middelen die het meest gepast zijn om een werkelijke toegevoegde waarde te garanderen voor zowel het beroep in zijn geheel als voor elke individuele accountant en belastingconsulent.