Verplichte verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid 

We zouden onze basisprincipes inzake gedrag niet kunnen voorstaan zonder er de specifieke volledige en opgenomen aansprakelijkheid aan te verbinden die wij niet als een dwingende beperking ervaren maar als een opportuniteit: namelijk de opportuniteit van een kwaliteitsgarantie.

De externe accountant respectievelijk belastingconsulent moet de hem toevertrouwde opdracht uitvoeren met de bekwaamheid en de zorg die men mag verwachten van een normaal ontwikkelde en toegewijde beroepsbeoefenaar.

In dit kader moet hun burgerlijke beroepsaansprakelijkheid verplicht gedekt zijn door een door de Raad van het IAB goedgekeurd contract, dat de verzekerde vrijwaart tegen de geldelijke gevolgen van de burgerlijke aansprakelijkheid die hij ten aanzien van derden kan oplopen, op grond van nalatigheid of gemaakte fouten in hoofde van de accountant/belastingconsulent of in hoofde van zijn medewerkers en aangestelden in de uitoefening van zijn beroepsactiviteit.