Verenigbare activiteiten 

Verbod op het voeren van commerciële activiteiten en op het uitoefenen van de functie van bestuurder of zaakvoerder

Het feit dat accountants en/of belastingconsulenten tot de vrije beroepen horen, maakt dat ze geen commerciële activiteiten of taken van een bestuurder of zaakvoerder van een vennootschap mogen uitoefenen, tenzij de Raad van het Instituut hen daar vooraf zijn (altijd herroepbare) toestemming voor heeft gegeven.

De verplichting tot het verkrijgen van een voorafgaand akkoord van het Instituut is ook van toepassing voor het mandaat van vaste vertegenwoordiger (art. 61, § 2 Wetboek van Vennootschappen) uitgeoefend door een rechtspersoon die aangewezen wordt als bestuurder of zaakvoerder.

Activiteiten die verenigbaar zijn met de boekhoudkundige en fiscale opdrachten

De opdrachten die door de accountant uitgevoerd worden voor rekening van zijn cliënten behoren tot het boekhoudkundige en fiscale domein (artikel 34 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen).

De opdrachten van de belastingconsulent hebben betrekking op het fiscale domein (artikel 38 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen).

De werkzaamheden van accountant of belastingconsulent kunnen echter buiten het boekhoudkundige en fiscale gebied vallen. Hij of zij kan namelijk intellectuele diensten verlenen die als verenigbaar met hun dagelijkste opdrachten beschouwd worden.

Hij of zij moet er echter op toezien dat zijn werkzaamheden die hij of zij in de hoedanigheid van accountant en belastingconsulent uitvoert, voor het grootste deel opdrachten zijn die hem of haar worden toevertrouwd door artikelen 34 en 38 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

Bovendien verbiedt de deontologie van de accountant en de belastingconsulent hem of haar om een opdracht te aanvaarden of voort te zetten wanneer die opdracht hem of haar in een positie plaatst die kan indruisen tegen zijn of haar onafhankelijkheid bij de uitvoering van een boekhoudkundig of fiscaal opdracht (artikel 11 reglement van plichtenleer).

De volgende niet-exhaustieve lijst van verenigbare activiteiten zijn toegelaten:

 • het verlenen van juridische diensten
 • levering van strategische, economische, financiële en administratieve adviezen, raadplegingen en uitvoering van studies en werken in die domeinen
 • levering van advies op het vlak van sociaal recht, berekening van salarissen of bijstand bij de uitvoering van formaliteiten voorzien door de sociale wetgeving
 • adviezen met betrekking tot transacties in financiële instrumenten, voor zover dat advies geleverd wordt in het kader van de economische of professionele activiteit van de cliënt
 • actuariaatdiensten, onder andere in het kader van de boekhouding van pensioenfondsen
 • advies inzake human ressources
 • advies inzake loopbaanbegeleiding, rekrutering, communicatie en conflictbeheersing binnen een onderneming
 • consultancy in bedrijfsmanagement
 • bijstand bij de onderhandeling en het afsluiten van een financieringstransactie
 • multidisciplinaire financiële planning
 • bemiddeling in commerciële, familiale of burgerlijke zaken
 • consultancy betreffende familiaal vermogensrecht en vermogensplanning, de organisatie en de overdracht van vermogens, de overdracht van ondernemingen, dit met uitzondering van financieel bemiddelaar zoals omschreven in art. 2, 9° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten
 • adviezen en diensten bedoeld om overheidssubsidies te verkrijgen
 • het beheer voor rekening van een derde van diens privaat vermogen. Indien de derde een deelneming aanhoudt in een vennootschap, mag het externe lid of zijn kantoor geen opdrachten uitvoeren voor rekening van deze vennootschap die toebehoren aan het beroep van accountant en/of belastingconsulent. Hij kan voor deze opdrachten een beroep doen op een ander extern lid

 • de uitvoering van uitdrukkelijke en bijzondere instructies van de cliënt betreffende de betaling van schulden of de invordering van schuldvorderingen

 • vestiging zetel vennootschap op kantooradres (onder voorwaarden)

 • Het aanvaarden van interim-managementopdrachten. Dergelijke opdrachten mogen evenwel geen taken als feitelijke bestuurder of zaakvoerder in de onderneming omvatten en onder bijkomende voorwaarden dat het lid zich niet ten aanzien van derde voorstelt als extern accountant en/of belastingconsulent.