Deontologie 

Het beroep van accountant of belastingconsulent draait niet alleen om technische competentie, ook deontologie vormt een belangrijk steunpilaar voor het beroep. Het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten hecht veel waarde aan het algemeen belang. Ondernemingen en belastingplichtigen moeten de boekhoudkundige en fiscale regels toepassen. Daarvoor kunnen ze een beroep doen op onze economische beroepsbeoefenaars. Het Instituut ziet erop toe dat die beroepsbeoefenaars de regels strikt naleven.  

Strenge ethische regels verplichten accountants en belastingconsulenten om hun competenties bij te stellen en onafhankelijk te werk te gaan, wat hun professionele activiteiten ten goede komt.

Koninklijk besluit tot vaststelling van het reglement van plichtenleer der accountants

Het kan jammer genoeg al eens gebeuren dat een accountant of belastingconsulent die regels niet strikt naleeft. Als klant, belastingplichtige of derde kan u daar een klacht voor indienen bij de Raad van het Instituut. De Raad zal de klacht vervolgens onderzoeken. Als hij de klachten tegen een accountant of belastingconsulent onvoldoende bewezen acht, dan zal die accountant niet vervolgd worden. Omgekeerd, als de klachten wel voldoende bewezen zijn, dan zal deze persoon worden doorverwezen naar de tuchtorganen.

Klacht kunt u per brief richten aan het Instituut (Emile Jacqmainlaan 135/2, 1000 Brussel) of per e-mail naar JUR@iec-iab.be.