Erelonen 

Vragen over erelonen zijn vrij frequent. De erelonen worden vrij vastgelegd in overleg met de cliënt. De erelonen van de externe accountant en van de externe belastingconsulent moet een getrouwe weergave zijn van de geleverde diensten aan de cliënt, rekening houdende met de volgende criteria: belang en reikwijdte van de opdracht; kwalificatie en ervaring van de personen waarmee samenwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht; tijd die de betrokken personen noodzakelijk moeten besteden aan de uitvoering van de opdracht; de verantwoordelijkheid die de uitvoering van de opdracht met zich brengt.

Erelonen mogen niet worden berekend op basis van de financiële resultaten van de cliënt, maar success fees, ter aanvulling van erelonen, mogen wel worden gevraagd ter erkenning van de efficiënte dienstverlening.

Het is de externe accountant en belastingconsulent verboden, op welke wijze ook, commissies of percentages of elk ander voordeel in verband met hun opdracht, toe te staan of te ontvangen.

In het kader van regionale steun voor consultancy genieten bepaalde opdrachten, voor zover de aanvraag voorafgaand aan de beoogde opdracht is ingediend, een tegemoetkoming in onze erelonenkosten.

Ereloongeschillen

In geval van ereloongeschillen, klik op deze link.

Verbod op gratis diensten

De algemene verplichting tot onafhankelijkheid van de accountant en de belastingconsulent wordt omschreven in artikel 9, 1ste lid van het koninklijk besluit van 1 maart 1998 tot vaststelling van het reglement van plichtenleer der accountants: “De externe accountant moet een opdracht weigeren, of ervan afzien de uitvoering van dergelijke opdracht voort te zetten, zodra hij het bestaan vaststelt van invloeden, feiten of banden die zijn onafhankelijkheid, zijn wils- of beoordelingsvrijheid, of zijn onpartijdigheid kunnen aantasten”.

Onafhankelijkheid betekent dat de beoefenaar van het boekhoudkundig beroep de vrijheid moet hebben om, wanneer hij een advies verleent aan een onderneming of een belastingplichtige, voorbehoud te maken of een afkeurend advies uit te brengen over een overwogen verrichting of feit.

De uitoefening van opdrachten voor uitsluitend reclamedoeleinden vormt een invloed die deze vrijheid kan verminderen. Die reclamedoeleinden kunnen de beroepsbeoefenaar immers aanzetten tot te veel welwillendheid bij de uitoefening van zijn opdracht.

Om die reden is het aanbieden van zuiver gratis opdrachten verboden. Met andere woorden: de erelonen waarborgen de onafhankelijkheid van de accountant en van de belastingconsulent.

Een accountant of een belastingconsulent mag echter gratis schriftelijke of mondelinge uitleg verstrekken over de algemene draagwijdte van boekhoudkundige of fiscale verplichtingen om zijn diensten of zijn kantoor te promoten.

Een accountant of een belastingconsulent kan ook mondeling en gratis een eerste beknopt advies verstrekken om een welbepaalde onderneming of belastingplichtige te informeren over zijn boekhoudkundige of fiscale verplichtingen.

Als dat eerste beknopte advies schriftelijk wordt verstrekt, mag het alleen gratis worden verstrekt als het gepaard gaat met de vermelding dat het de accountant of belastingconsulent niet bindt indien hem een bezoldigde opdracht zou worden toevertrouwd. Die vermelding vormt een vrijwaringsmaatregel om de onafhankelijkheid van de accountant en de belastingconsulent te vrijwaren.