Beroepsgeheim en discretieplicht 

Het beroepsgeheim geldt voor elke externe accountant en belastingconsulent, net als voor de personen voor wie zij verantwoordelijk zijn. Waarop heeft dit beroepsgeheim betrekking? Op alles waarvan de accountant of belastingconsulent kennis krijgt naar aanleiding van of door de uitoefening van ons beroep: al uw schriftelijke dan wel mondelinge, vertrouwelijke mededelingen, de correspondentie, de telefoongesprekken, de uitgewisselde nota’s evenals de correspondentie die in het kader van het toegekende mandaat aan derden wordt gestuurd.

Worden niet gedekt door het beroepsgeheim: informatie van openbare aard, zoals neergelegde jaarrekeningen of akten van rechtspersonen die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werden. De verplichting tot beroepsgeheim, die strafrechtelijk wordt gesanctioneerd op basis van artikel 458 van het Strafwetboek, kent wettelijke uitzonderingen:

  • Wanneer de accountant of de belastingconsulent getuigenis onder eed dient af te leggen voor een rechter;
  • wanneer de wet hem verplicht gegevens mee te delen (bijv. in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld); en
  • bij de uitoefening van zijn recht van verdediging in tucht-, strafrechtelijke en burgerlijke zaken.

In het kader van de strijd tegen het witwassen van geld zijn externe accountants en belastingconsulenten verplicht om aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking alle feiten aan te geven die vastgesteld zijn in de uitvoering van hun beroepsactiviteit en waarvan ze weten of vermoeden dat ze te maken hebben met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme; ze moeten de Cel inlichten als deze aanvullende vragen stelt, op straffe van sanctionering als ze dit niet doen.

Meer algemeen is elke accountant of belastingconsulent, ongeacht zijn statuut, in zijn hoedanigheid van lid van het Instituut verplicht om de beroepsdiscretieplicht na te leven; die omvat de verplichting tot geheimhouding van gegevens die hem uitdrukkelijk of stilzwijgend in zijn hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent werden toevertrouwd, en van de feiten met een vertrouwelijk karakter die hij in de uitoefening van zijn beroep heeft vastgesteld.

Lees voor meer informatie ook het artikel "Preventief handelen of reageren op een verzoek tot informatie vanuit de fiscale administratie" in Accountancy & Tax (pagina 7) en het editoriaal van ons e-zine van eind december (Welke reflex wanneer fiscale administratie naar back-up digitaal klantendossier vraagt?) of Minister Van Overtveldt schept duidelijkheid inzake de overdracht van de back-up.