Wat is de rechtsgrondslag van het beroepsgeheim? 

Krachtens artikel 58, al. 4 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen (in de toekomst, artikel 120 van de wet van 28 februari 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur), is artikel 458 van het Strafwetboek van toepassing op externe accountants, externe belastingconsulenten, externe stagiairs en de personen voor wie zij instaan.

Artikel 458 van het Strafwetboek bepaalt: "Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van één tot drie jaar en met een geldboete van honderd tot duizend euro of met slechts een van deze straffen."