Is het beroepsgeheim van toepassing ten aanzien van de curator van de cliënt? 

De bedrijfsleider van een onderneming die failliet is verklaard verliest zijn beheer- en vertegenwoordigingsbevoegdheid, die overgenomen wordt door de curator die aangesteld is door de ondernemingsrechtbank.[1]

Wel handelt de curator in het belang van de schuldeisers. In die hoedanigheid kan hij zich keren tegen de gefailleerde of zijn bedrijfsleider. Ook kan hij bepaalde feiten meedelen aan de gerechtelijke autoriteiten.

Hieruit kan worden afgeleid dat de elementen die onder het beroepsgeheim vallen, niet kunnen worden overgemaakt aan de curator van de cliënt.

--------------------------------------------------------

[1] Artikels XX.110 en XX.132 van het Wetboek van economisch recht.