Wat is de reden van bestaan van het beroepsgeheim? [1] 

Het gereglementeerde beroep van accountant en belastingconsulent beantwoordt aan de behoefte van algemeen belang [2] dat ondernemingen en belastingplichtigen moeten kunnen genieten van competente en ethische dienstverlening op vlak van boekhoudkundig en fiscaal beheer. [3] 

Door dit beroep aan het beroepsgeheim te onderwerpen is de wetgever van oordeel geweest dat dit algemeen belang rechtvaardigt dat ondernemingen en belastingplichtigen in alle vertrouwen een beroep kunnen doen op een accountant of een belastingconsulent zonder te hoeven vrezen dat de vertrouwelijke elementen, waarvan deze kennis zouden krijgen bij het uitoefenen van hun opdracht, openbaar zouden worden gemaakt. [4]

Accountants en belastingconsulenten moeten in omstandigheden kunnen werken die hen toelaten hun opdrachten met volledige kennis van zaken uit te voeren. Daarom moeten ze volledig vertrouwen kunnen inboezemen, zodat cliënten zich niet geremd voelen om gevoelige informatie te delen en er zeker van kunnen zijn dat de vertrouwelijkheid van deze informatie zal worden gerespecteerd.

Zonder dit vertrouwen zouden cliënten zich ervoor behoeden om bepaalde informatie te melden, uit vrees dat deze onthuld en vervolgens tegen hen gebruikt zou worden. In dergelijke omstandigheden zouden accountants en belastingconsulenten hun professioneel oordeel enkel kunnen baseren op onvolledige of fragmentarische informatie die hen verschaft wordt door hun cliënten.

Zonder het beroepsgeheim zouden accountants en belastingconsulenten niet in staat zijn de opdracht die hen wordt toevertrouwd in het algemeen belang uit te voeren.

Hieruit vloeit voort dat accountants en externe belastingconsulenten voor het uitvoeren van hun opdracht noodzakelijkerwijs moeten beschikken over informatie van vertrouwelijke aard.

 

--------------------------------------------------------

[1] B. VANDERSTICHELEN en B. VAN COILE, "La nature confidentielle des avis émis par les experts-comptables et les conseils fiscaux", A&T 2015/1, p. 39 e.v.; T. AFSCHRIFT, "Le secret professionnel de l'expert-comptable à l'égard de l'administration fiscale", in Liber Amicorum R. Krockaert. L'expertise comptable en pleine évolution, IAB, 1998, p. 21 en 32.
[2] Ondere andere het belang van een goede en billijke inning van de belastingen: Kamer, 25 februari 2019, Verslag, 54/3522/3, p. 7.
[3] Wetsontwerp, Kamer, zitting 1982-1983, 552/1, p. 3 en 39; Rapport, Kamer, zitting 1983-1984, Verslag, 552/35, p. 6; Wetsontwerp, Kamer, zitting 1998-1999, 1923-1924/1, p. 2; Kamer, 6 februari 2019, Wetsvoorstel, 54/3522/1, p. 4 en 9.; Kamer, 25 februari 2019, 54/3522/3, p. 5 tot 8.
[
4] In een arrest van 27 maart 1996 (96/26) heeft het Arbitragehof geoordeeld dat er een gradatie bestaat in de grondslag van het beroepsgeheim van de advocaat en van de geneesheer enerzijds en die van het beroepsgeheim van de accountant en de belastingconsulent anderzijds. Volgens het Arbitragehof dient het beroepsgeheim van de advocaat en van de geneesheer ook om hogere belangen te waarborgen, namelijk die van het recht op verdediging voor de advocaat en die van de privacy in zijn meest intieme vorm voor de arts.