Welke personen zijn gehouden tot het beroepsgeheim? 

Krachtens artikel 58, al. 4 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen (in de toekomst, artikelen 2, 3° en 120 van de wet van 28 februari 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur) is het beroepsgeheim van toepassing op externe accountants en belastingconsulenten, zijnde natuurlijke personen die het beroep uitoefenen in de hoedanigheid van zelfstandige [1] alsook rechtspersonen aan wie de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent is verleend.[2]

Deze bepaling onderwerpt ook uitdrukkelijk externe stagiairs – met andere woorden zij die hun beroep in de hoedanigheid van zelfstandige uitoefenen[3] – aan het beroepsgeheim.

Voor het overige verduidelijkt de bepaling dat het beroepsgeheim wordt uitgebreid naar de personen waar externe accountants of belastingconsulenten voor instaan. Deze categorie van personen omvat minstens het personeel onder een arbeidsovereenkomst, alsook de zelfstandige medewerkers.[4]

 

--------------------------------------------------------

[1] Artikelen 35 en 39 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.
[2] Artikelen 36 en 40 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.
[3] Artikel 5, § 3 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.
[4] Kamer, zitting 1983-84, Rapport, 552/35, p. 71.