Administratieve vereenvoudiging en nieuwe informatie- en communicatietechnologieën 

Factoren die uw handelingen vergemakkelijken

6,5 miljard, d.w.z. 2,1 % van het BBP. Volgens een onlangs door het federaal planbureau gepubliceerde studie is dat de totale kostprijs van de administratieve verplichtingen die in 2006 aan de Belgische ondernemingen zijn opgelegd op het gebied van milieu, tewerkstelling en fiscaliteit; die lasten kennen uitsluitend in de kleine en middelgrote ondernemingen een toename. Maar we zouden de Belgische staat en de verschillende regio‟s van ons land onheus bejegenen mochten we stilzwijgend voorbijgaan aan het voluntaristische beleid dat ze ontplooien met de bedoeling de administratieve formaliteiten te vereenvoudigen en de vervulling ervan te vergemakkelijken, met als logisch gevolg dat de lasten zullen afnemen. De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), aangiftes en neerlegging van de jaarrekening langs elektronische weg, een voortdurend meer gestoffeerde online raadpleging, zoals van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen die in de laatste vijf jaar door 320 000 Belgische rechtspersonen zijn ingediend (Balanscentrale), het register van de KBO, de vennootschapsakten die als bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd en het Merkenregister), het zijn allemaal getuigen van de vorderingen die de ontwikkeling van een online gevoerde administratie kunnen bewerkstelligen.

Ontdek onze concrete meerwaarde

 

Gebruikers, voorschrijvers en voorstanders van nieuwe technologieën: zij begeleiden uw digitale handelingen…

Al is het vandaag de dag een evidente vaststelling, de snelle uitwisseling van geïnformatiseerde gegevens transformeert de dagelijkse werking van meer en meer ondernemingen. Vandaag gaan de informaticatools veel verder dan louter een boekhoudkundig kader aanbieden, aangezien zij ook worden gebruikt om de financiële informatie en communicatie te verbeteren en voor verschillende adviesopdrachten.

Accountants en belastingconsulenten, de eerstelijnsraadgevers van het bedrijfsleven, die zich er constant op toeleggen het gebruiksgemak van tal van benaderingswijzen of procedures te vergroten ten dienste van de productiviteit, konden de trein van de informatica, en met name de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën niet missen. Onder het label „e-accountancy‟ zijn de warm aanbevolen, ontwikkelde en geïmplementeerde ICT-oplossingen die veelal centraal in de onderneming geïntegreerd zijn, grotendeels synoniem met een toegenomen gebruiksvriendelijkheid, mobiliteit en flexibiliteit en een verhoogde productiviteit via, bijvoorbeeld, de mogelijkheid aan de onderneming een deel van de input van de boekhoudgegevens te delegeren en het kantoor een en ander permanent vanop afstand te laten opvolgen; ook zijn er zo meer mogelijkheden voor traceerbaarheid, data-output met een hoge toegevoegde waarde en op het geschikte moment, wat zijn nut voor het bestuur van de onderneming zal bewijzen; tot slot kan er zo ook meer advies worden verleend op het vlak van meting en verbetering van de performantie. Meer dan een communicatievector is ICT ook, in onze praktijk zowel als in het hartje van het bedrijfsleven, een hefboom voor strategie en ontwikkeling en een bron van opportuniteiten in termen van nieuwe adviezen: e-commerce, online-boekhouding en elektronische facturering en archivering voor ondernemingen.

Men kan wel stellen dat de digitale revolutie zich in onze kantoren volop aan het voltrekken is. De essentie van de technologieën, alle organisatorische, relationele en uitvoerende componenten waardoor wij performant kunnen zijn in een gedematerialiseerde omgeving, is aanwezig: daarmee kunnen we de relatie met de cliënt bevorderen/verrijken, aan productiviteit en aan reactievermogen winnen, onder meer in de cyclus van input/verwerking/output van informatie en managementtools…voordelen die zich rechtstreeks vertalen in operationele resultaten.

Je moet niet echt een eerste klerk of bolleboos zijn om te beseffen dat de technologische verandering, de dematerialisering van procedures en documenten, niet zomaar bij decreet wordt afgekondigd maar een plaats moet vinden in een ruimere context: ze vergt een ernstige en schematische voorbereiding van de implementatiemodaliteiten, de inachtneming van specifieke wettelijke, boekhoudkundige en fiscale beperkingen en voorwaarden, onder meer inzake online-boekhouding en elektronische facturering en archivering, net zoals, in het kader van de elektronische gegevensuitwisseling, garanties in termen van authenticiteit, vertrouwelijkheid, integriteit en onveranderlijkheid evenals niet-verwerping van data! Wij garanderen de geheimhouding van de informatie die ons wordt toevertrouwd of die wij genereren.

De concrete meerwaarde van het gebruik van de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën hangt niet alleen af van de vraag in hoeverre ondernemingen in staat zijn om efficiënt in te spelen op de opportuniteiten die hen wordt geboden door de implementatie van tools en praktische, aangepaste en flexibele oplossingen; ze hangt ook af van de vraag in hoeverre ze zich weten te behoeden voor de risico‟s die eruit kunnen voortvloeien: piraterij, identiteitsdiefstal, inhoudsvervalsing, spamming, gegevensverlies enzovoort. Wist u bijvoorbeeld dat beeldmedia een zeer gevarieerde levensduur kennen: 2 à 10 jaar – afhankelijk van de fabricatie- en registratiemethode, en dat harde schijven snel verslijten bij intensief gebruik?

Advies inwinnen bij uw accountant/belastingconsulent, daarmee gaat u in op de grote uitdagingen die worden gesteld op het vlak van efficiëntie, productiviteit, veiligheid en kwaliteit en waarop geïnformatiseerde, zowel juridisch als technisch volledig beheerste oplossingen het antwoord bieden.

Door het formuleren van voorstellen in het kader van het protocol-Jamar (elektronische aangiftes) of de vzw XBRL België bij de Nationale Bank van België (elektronische neerlegging van de jaarrekening) of in het dosssier van de elektronische facturering (e-Invoice Bridging), door de activiteiten van de accountants en de belastingconsulenten, die in casu over beroepscertificaten van klasse 3 kunnen beschikken, en door onze publicaties, onder meer met betrekking tot de kwaliteitscriteria van de boekhoudsoftware, gaat ons beroep die uitdagingen volop aan.

Onze concrete meerwaarde:

 • Bewustmaking van kmo-bedrijfsleiders van de strategische uitdagingen van ICT en van de nieuwe gevaren: virussen, spamming, informatiediefstal, verlies van vertrouwelijkheid, gegevensverlies - Beveiligingsstrategieën
 • Implementatie van operationele oplossingen die bestaan in het dematerialiseren van documenten en procedures (verwerving, genormeerde klassering en organisatie) en automatisering van de boekhoudkundige verwerking (optische karakterherkenning (OCR) en automatische lezing van documenten (LAD)) – operationele adviezen inzake elektronische facturering en archivering – Elektronisch beheer van documenten – Multicriteria-opzoeking en “Full Text”-opzoeking
 • Geïnformatiseerde en/of online boekhouding: naleving van de regels inzake boekhouding en beheer, beveiliging van informatiesystemen, archivering, evolutievermogen – gedeeltelijke of totale decentralisering van uw boekhouddiensten in onze kantoren – toegang via het internet – beveiligde toegang tot uw dossiers via gespecialiseerde webmodules of geïntegreerde webtoepassingen – interactie, consultatiein real time vanop gelijk welke plaats en tijd - communicatie, archivering in alle veiligheid en vertrouwen! 
 • Elektronische aangiftes en relaties met de overheid, online-raadpleging van gegevensbanken, elektronische formulieren
 • Handelingen van strategisch toezicht en economische intelligentie om enkel relevante en strategische informatie over te houden
 • Risico‟s en uitvoering van ERP (beheer) en CRM (relatie met cliënt)
 • Informatica met beslisingsmogelijkheden
 • Indicatoren, documenten, rapporten inzake financieel management – Constant toezicht op uw boekhoudkundige en beheerdocumenten
 • Toegang tot elektronische overheidsopdrachten
 • Gegevensverwerking: bescherming privésfeer, toezicht op de werkplaats, telewerken, online toegang…
 • Adviezen inzake “e-business”
 • Certificering, elektronische handtekening en archivering, beveiliging van gegevensuitwisseling