Adviezen en opdrachten op milieugebied 

De onderneming onder duurzame druk…

"Greening the economy". Momenteel bevinden we ons op een keerpunt in onze geschiedenis. Wat de toekomst voor ons in petto heeft, hangt af van wat ieder van ons wil bijdragen! Het milieu is een zaak van iedereen! Gezien de opwarming van het klimaat en het nijpende gebrek aan zuivere en relatief goedkope energie zegt het gezond verstand dat we de inhoud van onze energiemand moeten diversifiëren door hernieuwbare en duurzame energiebronnen te benutten die een beperkte impact op het milieu hebben (zonnestraling, windkracht, warmte van de aarde – rivierstromingen, zeestromingen en biomassa) en vooral rationeler met energie om te springen. De 27 EU-lidstaten hebben zich ertoe geëngageerd dat tegen 2020 20 % van de geproduceerde energie van hernieuwbare bronnen moet komen. Een ambitieuze doelstelling, die noodzakelijk is in een sector in volle expansie…

Ontdek onze concrete meerwaarde.

Vandaag de dag moet een ondernemer bij elke handeling die hij moet stellen, oog hebben voor het ecologische aspect. De hernieuwbare energieën voort ontwikkelen en werken aan duurzame ontwikkeling, dat is het punt waar het milieu, de samenleving en de economie elkaar ontmoeten; dat betekent dat de broeikasgasuitstoot, die voor de klimaatopwarming verantwoordelijk is, moet afnemen, en dat we op energievlak minder afhankelijk moeten worden; en voor heel wat ondernemingen is het ook een motor voor onderzoek en innovatie. Minder en beter verbruiken, resoluut voor een hogere ecologische efficiëntie opteren, aan de noden van het heden voldoen zonder de noden van toekomstige generaties in het gedrang te brengen, daar draait het om! In dit kader heeft elke onderneming, ongeacht haar omvang of sector, vast en zeker winsten te realiseren door haar gebouwen te isoleren, verwarming en elektriciteit op doordachte wijze te gebruiken, op een minder energie verslindend wagenpark over te schakelen, te opteren voor energiebronnen die een kleinere impact op het milieu hebben, … De nieuwe omgeving creëert zowel risicofactoren als opportuniteiten voor de economische actoren. Als het erop aankomt de theorie van deze nieuwe benaderingswijze in praktijk om te zetten, die de geloofwaardigheid van ondernemingen koppelt aan hun karakter van authentieke actoren in een nieuwe manier van ontwikkelen, waarbij in de performantie-indicatoren ecologische en maatschappelijke criteria zijn verwerkt, dan kan uw accountant/belastingconsulent u hierbij een heel eind op weg helpen! 

  • Eerst en vooral via een kwalitatieve voorlichting om de oplossing te vinden die voor u het meest van toepassing is: zowel op federaal als regionaal niveau komen in het kader van het bijzonder dynamische beleid zowel particulieren als ondernemingen in aanmerking voor heel wat gunstige maatregelen. Voorbeelden hiervan zijn energiepremies en andere toelagen, financiële steun bij de productie van hydro-elektriciteit in de vorm van groene certificaten, fiscale stimuli in de vorm van belastingaftrek, en investeringssteun.
  • En vervolgens door zijn competenties en ervaring. In het hele spectrum van financial accounting, onder meer door het beheersen van alle aspecten van duurzame ontwikkeling, niet alleen de ecologische maar ook de economische, fiscale en boekhoudkundige. Afvalstoffenbeheer, lucht- en waterbehandeling, lawaai en energiebezuiniging, bodemverontreiniging, de meest milieuvriendelijke hernieuwbare energieën, de problematiek van de CO2-quota‟s … het zijn allemaal heikele punten die in deze nieuwe benaderingswijze dringend een plaats moeten krijgen …

 Onze concrete meerwaarde:

  • Modaliteiten voor het verkrijgen van stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen
  • Attesten voor recycleerbare materialen en afvalsortering (opdrachten van ecologische certificering: Fost plus, Val-i-pac)
  • Groene fiscaliteit (ecobonus, ecomalus, belastingvermindering op wagens, CO2-taks, nieuwe voorwaarden van aftrekbaarheid in functie van vervuilingsgraad, …)
  • Groene boekhouding – financiële gevolgen die in de sociale rekeningen moeten worden geïntegreerd: voorziening voor bodemsanering, boetes voor niet-naleving van de wettelijke verplichtingen, CO2-quota‟s
  • Hernieuwbare energieën
  • Identificatie van de belangrijkste risico‟s op milieugebied en meting van de impact ervan op de rentabiliteit van de onderneming en op de continuïteit van haar exploitatie
  • Adviezen inzake strategieën voor duurzame ontwikkeling – financieringsprocessen en bezuiningsmaatregelen
  • Adviezen en inspanningen voor het verkrijgen van financiële steun, incentives, stimuli op zowel federaal als regionaal niveau