Juridische diensten – corporate governance – ondernemingen in moeilijkheden 

Het rijkgeschakeerde palet van adviezen en diensten die de externe accountant op juridisch vlak verstrekt, is eveneens heel belangrijk. Die raadgevingen en prestaties zijn uitermate praktisch door de houvast die ze bieden in een aantal courante situaties. Maar ze worden van bijzondere betekenis op sleutelmomenten in het leven van de onderneming waarvoor het Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat er een boekhoudkundig beroepsbeoefenaar bij betrokken moet worden die belast is met de uitvoering van een financiële controle ten bate van de aandeelhouders en de socio-economische activiteit.

Ontdek onze concrete meerwaarde.

Wanneer geen commissaris voor uw vennootschap is benoemd, zal uw externe accountant de wettelijk vereiste verslagen mogen opstellen (meer bepaald in geval van juridische omvorming, afschaffing of beperking van het voorkeurrecht wanneer de intrinsieke waarde van het effect moet worden bepaald, in geval van fusie of splitsing, of van vrijwillige vereffening van een nv, bvba, cv of cva) en de betrouwbaarheid controleren van de informatie die is opgenomen in de verslagen van de raad van bestuur bij kapitaalverhoging met onder de fractiewaarde uitgegeven aandelen of bij afschaffing of beperking van het voorkeurrecht. In kleine en middelgrote ondernemingen kunnen deze bijzondere controleopdrachten worden uitgevoerd door uw externe accountant; een uitzondering hierop zijn specifieke opdrachten zoals de inbreng die niet in geld gebeurt en de quasi-inbreng waarbij alleen de bedrijfsrevisor bevoegd is om die controle te verrichten. Een andere opdracht die de facto de expertise en hoge kwalificatie weerspiegelt die accountants toegekend krijgen vanuit boekhoudkundig zowel als financieel en fiscaal oogpunt: de vertegenwoordiging van vennoten bij de uitoefening van hun individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid (art. 166 W.Venn.).

Het openstellen, voor externe accountants en belastingconsulenten, van de functie van onafhankelijk bestuurder (in de zin van de code-Lippens of art. 524 W.Venn.) of extern bestuurder (in de zin van de code-Buysse) draagt bij aan het verspreiden van "best practices" op het stuk van goed bestuur, ook in kmo's. Corporate governance is een krachtige vector voor het regisseren van het bedrijfsgebeuren: corporate governance is het geheel van de principes die, zonder het beslissingsvermogen en de doeltreffendheid aan te tasten, erop gericht zijn om op het hoogste niveau van de onderneming transparantie in te stellen en een evenwichtige verhouding tussen de bestuurstaken en de controletaken tot stand te brengen.

Uw accountant zal eveneens in uw plaats handelen ten aanzien van curatoren, advocaten en belanghebbende partijen en zal hen assistentie verlenen in geval van faillissement, concordaat, staking van betaling enzovoort.

Onze concrete meerwaarde:

  • Begeleiding en adviesverlening bij de oprichting van vennootschappen of verenigingen (keuze van rechtsvorm, soort vennootschap, statuut, enz.)
  • Praktische toepassing van het burgerlijk recht en het handelsrecht (opstellen contracten, aktes…) – analyse en juridische adviesverlening inzake economische verrichtingen (openbare of privéaanbesteding, exportmarkten enz.)
  • Ondersteuning en adviesverlening ten behoeve van het beheerorgaan bij het toepassen van het Wetboek van Vennootschappen – benaderingswijzen en handelingen op het vlak van de neerlegging en inschrijving van de wettelijke publicaties (benoeming of hernieuwing van het mandaat van zaakvoerders, bestuurders, revisoren; verplaatsing van de maatschappelijke zetel; enz.) – assistentie bij, en opstelling van de notulen van, de (gewone zowel als buitengewone) algemene vergaderingen (oproepingen, aanwezigheidslijsten, beheerverslag van de raad van bestuur of het college van 33 zaakvoerders t.a.v. de algemene vergadering) – problematiek van de afschaffing van de effecten aan toonder
  • Wettelijke opdrachten die voortvloeien uit het vennootschapsrecht of andere federale en/of regionale wetgevingen die leiden tot een controleopdracht en tot de opstelling van een verslag van een externe accountant indien geen commissaris werd aangesteld (o.m. bij juridische omvorming, afschaffing of beperking van het voorkeurrecht bij het bepalen van de intrinsieke waarde van het effect, bij fusie of splitsing, of vrijwillige vereffening van een nv, bvba, cv, cva, of bij een overnamebod) – uitreiking, in het kader van de schenking van een onderneming, van een attest dat bevestigt dat de schenking betrekking heeft op een geheel van effecten dat minstens 10 % van de stemrechten in de algemene vergadering vertegenwoordigt – bepaling van de waarde van de aandelen die aan het personeel geschonken zijn in het kader van een werknemersparticipatieplan (Wet van 22 mei 2001)
  • Bijstand bij de individuele en contractuele controle van de vennoten – bijstandsverlening aan de zaakvoerders/bestuurders in het kader van de alarmprocedures
  • Arbitrage- en bemiddelingsopdracht
  • Praktische toepassing van de wetgeving betreffende ondernemingen in moeilijkheden (concordaatprocedures, faillissementen, adviesverlening inzake herstructurering) – handelingen bij curatoren, advocaten en belanghebbende partijen
  • Uitoefening van een mandaat van vereffenaar, gerechtelijk deskundige
  • Aanbevelingen inzake corporate governance