Boekhouding en boekhoudkundige expertise – prive- en gerechtelijke expertise 

Al duizenden jaren lang is de boekhouding de taal van de handel en van het economisch verkeer. In de loop van de jaren is het voorwerp van de boekhouding veranderd; de inbreng van de boekhouding is groter geworden, de perimeter van haar functie wordt in het bedrijfsleven voortdurend verruimd: van techniek voor het registreren van het economisch verkeer – controle- en bewijsmiddel – is de boekhouding een reëel beheerinstrument geworden, een dynamische tool die een bijzondere rol vervult voor sturing en monitoring, centraal in systemen voor beheer en governance. Autofinanciering, wijziging van de werkkapitaalbehoeften, cashflowsituatie, rentabiliteitsberekening en performantiemeting hebben voor uw accountant geen geheimen! Om redenen van zuinigheid en toegenomen behoefte aan relevante en snel beschikbare informatie zijn boekhouding en informatica intiem met elkaar verbonden door een verstandshuwelijk. Uw accountant zal u raad kunnen geven over het implementeren en opvolgen van boekhoudkundige oplossingen en softwarepakketten voor bedrijfsbeheer.

Ontdek onze concrete meerwaarde.

Dankzij de financiële staten kunnen alle stakeholders – investeerders, leveranciers, klanten, overheidsinstanties en werknemers – zich een mening vormen over de werkelijke situatie van een onderneming. Onder Europese invloed hebben zich tal van veranderingen voorgedaan in de verplichtingen die op ondernemingen rusten wat betreft de financiële communicatie, en het wetgevend arsenaal is eveneens verrijkt met nieuwe regels voor transparantie. Vandaag de dag is iedereen het erover eens dat het essentieel is te kunnen beschikken over transparante financiële en boekhoudkundige informatie van een hoog kwaliteitsniveau; die komt immers de strijd tegen fraude, meer bepaald fiscale fraude, en het witwassen van geld ten goede; ze helpt in moelijkheden verkerende ondernemingen te detecteren en risico‟s en faillissementen te voorkomen; ze vergemakkelijkt de overdracht van ondernemingen en de toegang tot kapitaal tegen een lagere kostprijs, meer bepaald in het kader van bankleningen; ze bevordert ook het grensoverschrijdend handelsverkeer en kan de concurrentiepositie van Europese ondernemingen helpen verstevigen.

Door de gestructureerde diagnose die hij stelt, staat uw accountant borg voor de kwaliteit van de boekhoudkundige en financiële informatie, een gegeven dat van kapitaal belang is voor de geloofwaardigheid van uw onderneming. Hij spreekt zich uit over de correctheid en volledigheid van de boekhouding en de jaarrekeningen. Zijn functie beperkt zich niet tot de controle van gegevens. Hij spreekt zich ook uit over de kredietwaardigheid en de rentabiliteit van de onderneming. Ook het nazicht en de correctie van de boekhoudstukken (de monopolieactiviteit van de externe accountant wanneer er een attest of een verslag uit voortvloeit bedoeld om aan derden te worden overhandigd) zijn essentiële verrichtingen voor het (voort)bestaan van elke onderneming. Een reëel engagement, aangezien de jaarrekeningen die een extern accountant controleert of corrigeert, wettelijk verplicht de naam en de voornaam van deze accountant vermelden.

Onze concrete meerwaarde:

 • Organisatie, het voeren van, en het toezicht op, de boekhouding en de wettelijke stukken, ook de elektronische – begeleiding bij het opstarten van een algemene en/of analytische boekhouding – adviezen en/of assistentie aangaande de invoering van geïnformatiseerde boekhoudsystemen
 • Volledige of gedeeltelijke outsourcing van de dienst boekhouding
 • Codering van de verantwoordingsstukken
 • Periodieke (en hoe dan ook op kwartaalbasis uitgevoerde) opmaak van de saldi, dagboeken en boekhoudkundige historische overzichten
 • Opstelling van de interne jaarrekening
 • Opstelling van de balans, de resultatenrekening en de toelichting (meer bepaald volgens het formaat van de Nationale Bank van België)
 • Nazicht en correctie van elk boekhoudstuk, ongeacht de vraag of er een attestering of een expertiseverlag uit voortvloeit bedoeld om aan derden te worden overhandigd
 • Praktische toepassing van het boekhoud- en financieel recht voor kmo‟s en kleine en middelgrote vzw‟s
 • Analytical management accounting – kostprijsbepaling
 • Zowel privé- als gerechtelijke expertise met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische procedés, van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's, ongeacht de vraag of daaruit een attest of een expertiseverslag voortvloeit bedoeld om aan derden te worden overhandigd  Uitvoering van externe audits (zowel contractuele als wettelijk verplichte) die resulteren in een complete diagnose van de financiële situatie van uw onderneming en van uw jaarrekening
 • Consolidatie van kleine groepen (kmo‟s en vzw‟s)
 • Omzetting van de standaarden IAS/IFRS en US GAAP in het Belgische boekhoudrecht
 • Wettelijke controle van de boekhoudbescheiden die tot een officiële attestering leidt
 • Opmaak en controle van de rekeningen van een nalatenschap, voogdij of voorlopig beheer – beoordeling van investeringen, beheer van werkkapitaalbehoeften …
 • Adviezen inzake management en prognosestelling
 • Adviezen inzake strategisch management (audit, waardering, nazicht van voorlopige rekeningen, beheercontrolesysteem vanuit strategisch perspectief)