Fiscaliteit en fiscale expertise 

Meer dan welke andere materie ook, zeult het begrip „fiscaliteit‟ een wrede reputatie mee: fiscaliteit is complex en voortdurend in beweging, zowel op lokaal als op internationaal niveau. Fiscaliteit is synoniem zowel met wettelijke verplichtingen als met bron van opportuniteiten, vruchtbare aarde vol stimuli in sterk variërende vormen, maar leesbaarheid en uitvoerbaarheid zijn niet altijd de grootste kwaliteiten ervan. In de dagelijkse uitoefening houdt fiscaliteit geen rekening met amateurisme, ambiguïteit en vaagheid. Men mag dan ook zeker niet haar grote principes miskennen, waaronder de vrije keuze van de minst belaste weg en het recht op rechtszekerheid.

Ondek onze concrete meerwaarde...

Wij kunnen bogen op specifieke competenties en bieden u dan ook een multidisciplinaire, objectieve en onafhankelijke assistentie aan, evenals een professionele strengheid in een geest van constructieve samenwerking die de vorm van een regelmatige begeleiding of gerichte en gespecialiseerde diensten kan aannemen.

Uw accountant/belastingconsulent zal de dagelijkse of periodieke fiscale opvolging van uw onderneming verzekeren en zal instaan voor het opstellen, controleren en verzenden, indien gepast langs elektronische weg, van uw periodieke en jaarlijkse aangiftes evenals de nuttige fiscale formulieren en bijlagen; hij zal de voorafbetalingen berekenen en de aanslagen na inkohiering nazien … Naast deze bijstand in het vervullen van de fiscale verplichtingen, zult u zijn kennis en expertise op prijs stellen, evenals zijn gespecialiseerde en up-to-date vorming – en daar kunt u uw voordeel mee doen in het kader van gerichte acties in de vorm van bijstand of overleg aangaande fiscale aangelegenheden, zoals: aanvragen tot voorafgaande beslissingen, vragen in verband met de Belgische en de Europese btw, bedrijfsreorganisaties, eigendomssplitsing en vervennootschappelijking, vermogens- en successieplanning, internationale fiscaliteit, functionele analyse van de verrekenprijzenproblematiek, fiscaliteit voor holdings, management fees, de notionele interest; de diverse uitwisselingstransacties en de financiële relaties tussen een vennootschap en haar bedrijfsleider: bezoldiging, leningen, overdracht van geld of activa, huur van een onroerend goed, terbeschikkingstelling van een wagen, deelname van de bedrijfsleider in het kapitaal van de onderneming, vertrekvergoedingen, …  

Onze concrete meerwaarde

 • Fiscale expertise per type van belasting: personenbelasting, vennootschapsbelasting, belasting van niet-rijksinwoners, btw en registratierechten, douane en accijnzen, lokale en regionale belastingen, met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen – dwarsanalyse en globale analyse van de problematieken – begrip en gebruik van internationale fiscale conventies
 • Fiscale analyse en afsluiting van de jaarrekening
 • Opmaak en verzending van belastingaangiftes in de personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting, en fiscale bijlagen volgens de boekhoudkundige elementen – opmaak van periodieke aangiftes en berekening van de te betalen btw-voorschotten
 • Opmaak van de jaarlijkse lijst van de btw-plichtige afnemers – bestudering van alle op de btw betrekking hebbende vra(a)g(stukk)en
 • Opmaak van opgaven 325.10, 325.20 en 325.50 en fiches 281.10, 281.20 en 281.50 e.a.
 • Opmaak van aangiften in de roerende voorheffing, verschuldigd op interesten, dividenden en royalty's
 • Voorbereiding, begeleiding en vertegenwoordiging van belastingplichtigen tijdens belastingcontroles, in geval van een vraag om inlichtingen, bezwaar of rechtsvordering, zowel op regionaal, federaal als lokaal vlak – nazicht van de aanslagen - opvolging van betwistingen
 • Op uitdrukkelijk verzoek van de belastingplichtige of van zijn advocaat, kan de rechter de accountant horen in zijn schriftelijke of mondelinge toelichting ter zitting, over elementen die betrekking hebben op feiten of rechtsvragen in verband met de toepassing van het boekhoudrecht (artikel 728, § 2, Ger. Wetboek)
 • Raadpleging van de dossiers bij de bevoegde fiscale autoriteit
 • Voorstellen voor fiscale optimalisering: "salary split", alternatieve bezoldigingsvormen, aandelenopties, fiscale situatie van kaderleden en bedrijfsleiders van kmo's, fiscaliteit 31 voor buitenlandse kaderleden die in België een opdracht uitvoeren respectievelijk van Belgische kaderleden-expatriates, optimalisering van de financiële verhoudingen tussen bedrijfsleiders en hun vennootschap
 • Analyse en beheersing van "fiscale risico's": het voorbereiden van aanvragen tot voorafgaande beslissingen en het voeren van onderhandelingen met de DVB (Dienst Voorafgaande Beslissingen); operationele fiscale audit met betrekking tot de onderneming
 • Strategieën inzake winstverdeling
 • Vermogens- en successieplanning: uitvoering van specialistische vermogensaudits - verkoop van ondernemingen
 • Structurering van groepen van ondernemingen – fusies en overnames ("M&A"), splitsingen, optimalisering van de fiscale druk, fiscaal vrijgestelde herstructureringsoperaties
 • Onroerende fiscaliteit (opsplitsing van eigendom enz.) en roerende fiscaliteit
 • Persoonlijke of vermogensgerelateerde fiscaliteit van de bedrijfsleider
 • Fiscaliteit voor verenigingen en stichtingen
 • Grensoverschrijdende en internationale fiscaliteit: vestiging van dochtervennootschappen en bijhuizen van Belgische vennootschappen in het buitenland; oprichting van dochtervennootschappen en bijhuizen van buitenlandse vennootschappen in België; de Europese vennootschap, problematiek van de belastingparadijzen 
 • Fiscale instrumenten ten dienste van onderzoek en innovatie