Intern of extern 

Het tweede verschil zit in de manier waarop het beroep wordt uitgeoefend, en meer precies het statuut. Zowel accountants als belastingconsulenten kunnen hun werkzaamheden namelijk uitvoeren ofwel in ondergeschikt verband krachtens een arbeidsovereenkomst of een door de overheid bezoldigde betrekking, ofwel in de hoedanigheid van zelfstandige. In het eerste geval worden ze op het tableau van de leden als intern lid ingeschreven. In het tweede geval zijn ze externe leden van het Instituut.

Dit onderscheid krijgt een speciale invulling voor de opdrachten en activiteiten van de accountants aangezien het verrichten van de werkzaamheden die kenmerkend zijn voor het beroep van belastingconsulent, momenteel vrij is.

 • In het kader van de algemene of specifieke activiteiten en opdrachten die de accountant zo gemachtigd is uit te voeren in private ondernemingen, overheidsinstellingen of voor rekening van eender welke belanghebbende persoon of organisatie, kunnen drie ervan alleen worden uitgevoerd door een externe accountant, voor zover, wat de eerste twee betreft, ze leiden tot een attest of een verslag bedoeld om aan derden te worden overhandigd:
  • het nazicht en de correctie van alle boekhoudstukken. Deze verrichting zal worden opgenomen in een expertiseverslag
  • zowel privé- als gerechtelijke expertise met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische procedés, van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico’s. Deze opdracht kan worden uitgevoerd op privéverzoek of als gevolg van een gerechtelijke beslissing
  • de vertegenwoordiging van vennoten bij de uitoefening van hun individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid in kleine en middelgrote ondernemingen waarin geen commissaris is aangesteld – deze opdracht vormt namelijk een exclusief monopolie van de externe accountant, die als enige gemachtigd is om deze opdracht gewoonlijk uit te voeren, of die uitvoering aan te bieden. Volledigheidshalve specificeren we nog even dat bepaalde opdrachten die onder het monopolie van de externe accountant vallen, worden gedeeld met de bedrijfsrevisoren. Andere algemene opdrachten kunnen worden uitgevoerd zowel door externe accountants als door bedrijfsrevisoren of door erkende boekhouders-fiscalisten.
 • Onder voorbehoud dat de interne accountant voorbehouden opdrachten aan externe accountants niet mag uitvoeren noch aanbieden, vervult hij een cruciale rol in de onderneming als:
  • financieel directeur: hij neemt deel aan de opstelling en implementatie van de strategie van de onderneming
  • interne auditor: dit is een belangrijke schakel tussen de interne audit en de externe audit die de spil van de informatiesystemen en -stromen vormt
  • tax manager: hij waakt erover dat de onderneming haar fiscale verplichtingen stipt nakomt en kan in dat opzicht een proactieve rol vervullen op boekhoudkundig en financieel vlak.