Titel en activiteiten: een reglementering met variërende draagwijdte… 

Het eerste onderscheid vloeit voort uit het feit dat het beroep, daarin begrepen de activiteiten en het dragen van de titel ‘accountant’, bij wet geregeld is (art. 34 van de Wet van 22 april 1999), terwijl alleen het houden van de titel ‘belastingconsulent’ dat is, ook al vermeldt de wet expliciet de activiteiten die door een belastingconsulent worden geacht te worden uitgeoefend.

Daaruit volgt dat: 

  • alleen de accountants, daarin begrepen degenen die eveneens de titel ‘belastingconsulent’ bezitten, de activiteiten mogen uitoefenen die door de reglementering bij wet aan de accountant voorbehouden zijn, en die titel mogen dragen; en dat
  • alleen de belastingconsulenten de titel ‘belastingconsulent’ mogen dragen, maar dat het in principe eenieder is toegestaan belastingplichtigen te vertegenwoordigen, advies over alle belastingaangelegenheden te verstrekken en belastingplichtigen in de vervulling van hun fiscale verplichtingen bij te staan, met het voorbehoud dat een externe accountant een belastingplichtige niet mag vertegenwoordigen als hij voor diezelfde belastingplichtige een bijzondere controleopdracht heeft uitgevoerd.

Concreet mag de titel worden gedragen vanaf de dag dat het lid wordt ingeschreven op het tableau van de leden van het Instituut. De leden die niet op de deellijst van de externen zijn ingeschreven, worden ingeschreven op de dag dat de Raad beslist hen de titel van accountant en/of belastingconsulent toe te kennen. De externe leden worden op het tableau van de externe accountants of van de externe belastingconsulenten ingeschreven op de dag dat ze voor de rechtbank van koophandel de eed afleggen.