Comité van stagiairs 

Jaarlijks kiezen de stagiairs een comité van stagiairs dat hen vertegenwoordigt binnen het Instituut. Het comité bestaat uit drie Nederlandstalige en drie Franstalige stagiairs:

  • hun mandaat is tweemaal hernieuwbaar
  • het comité vergadert viermaal per jaar
  • het doet voorstellen of aanbevelingen over de stage aan de Stagecommissie

Uiterlijk vier maanden voor de algemene vergadering legt het comité een verslag van zijn activiteiten voor aan de Stagecommissie.

Zie artikel 47 van het KB van 8 april 2003

Zelf kandidatuur stellen?

Men stelt zich kandidaat na oproep door de Stagecommissie voor een van de mandaten. De stagiair stuurt zijn kandidatuur naar het Instituut. Dit kan uitsluitend per brief, vergezeld van een foto en een programma. Die informatie zal integraal op de site worden gepubliceerd.