Deontologie en tucht  

Leden

Indien de leden van het IAB het reglement van plichtenleer niet naleven, moeten zij zich verantwoorden tegenover een Tuchtcommissie.

Stagiairs

Stagiairs zijn geen lid van het Instituut, maar zijn wel onderworpen aan het toezicht en de tuchtorganen van het Instituut.

Procedure voor tuchtstraffen

De Stagecommissie roept via een aangetekende brief de stagiair op om te verschijnen. Ook zijn stagemeester wordt opgeroepen en gehoord. De gemotiveerde beslissing wordt per aangetekende brief aan de stagiair en de stagemeester meegedeeld. De stagiair kan tegen die beslissing beroep aantekenen. De Stagecommissie kan slechts een tuchtstraf opleggen nadat de stagiair 30 dagen op voorhand werd opgeroepen om te verschijnen.

Mogelijke tuchtstraffen

Bij overtreding riskeert de stagiair volgende tuchtstraffen:

  • waarschuwing
  • berisping
  • schorsing voor ten hoogste één jaar
  • schrapping 

Niet bevoegd voor inbreuken van stagemeester

De Stagecommissie is niet bevoegd voor inbreuken op de verplichtingen van de stageovereenkomst gepleegd door een stagemeester. Dan komt de zaak voor bij de Raad, die in voorkomend geval beslist over een verwijzing naar de Tuchtcommissie.

Wetgeving

Plichtenleer > artikel 40, § 1 van het KB.
Procedure > artikelen 5 tot 8 van de Wet van 22 april 1999.
Inbreuken van de stagemeester > artikel 46 van het KB.