Duur van de stage 

De stage tot accountant en/of belastingconsulent duurt in principe drie jaar en vangt aan op 1 januari van elk jaar. Naargelang de evaluatie kan zowel een stageverlenging als –vermindering optreden. De Stagecommissie behoudt zich het recht voor om tuchtmaatregelen te treffen die kunnen leiden tot schorsing van de stage. 

Stageverlenging

Alleen de Stagecommissie kan de driejarige stage verlengen:

 • Als ze van oordeel is dat de stagiair te weinig praktijkervaring heeft.
 • Als de stagiair niet slaagt voor het bekwaamheidsexamen.
 • Op gemotiveerd verzoek van de stagiair.
 • Als de stagiair niet slaagt voor de tussentijdse proef.
 • Als de stagiair minimum geen 1 000 uur per jaar diverse en praktische prestaties heeft geleverd en deze heeft bijgehouden in zijn online stagedagboek.
 • Als de stagiair geen minimum 20 uur per jaar verplichte permanente vorming heeft gevolgd.
   

Stagevermindering

Op voorstel van de Stagecommissie kan de Raad de stageduur verminderen voor de leden of stagiairs van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) of het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF).

Vrijstelling stage

Sommige personen die voldoen aan de voorwaarden van artikel 19 bis van de Wet van 22 april 1999 worden volledig vrijgesteld van de stage.

Zie ook artikel 29, § 2 van het KB van 8 april 2003. 

Opschorten van de stage

De stagiair kan om persoonlijke of professionele reden aan de Stagecommissie vragen om de stage op te schorten voor een periode van 1 jaar. De stagiair richt zijn aanvraag tot opschorting schriftelijk en gemotiveerd aan de  Stagecommissie. De stage hervat elk jaar automatisch op 1 januari en moet indien nodig jaarlijks worden aangevraagd.

Zie artikel 30 van het KB van 8 april 2003.

Plaats van de stage

In principe vindt de stage plaats in België. Afwijkingen zijn te bekomen na schriftelijke aanvraag en toelating door de Stagecommissie. De stagiair mag dan maximum 1/3 van zijn stage in het buitenland uitoefenen (maximaal 1 stagejaar). Hij moet in het buitenland zijn 'Belgische' stagemeester behouden. 2/3 van de stage is verplicht in België.

Effect van tuchtmaatregelen op de stageduur

Schorsing van de stagiair

De Stagecommissie kan iedere stagiair schorsen die door een veroordeling of maatregel onmogelijk nog zijn stagewerkzaamheden optimaal kan verrichten. De stagiair kan tegen die beslissing beroep met schorsende kracht aantekenen.

Schorsing van de stagemeester

De stage wordt niet onderbroken wanneer de stagemeester wordt geschorst. De stagiair moet dan wel een nieuwe stageovereenkomst afsluiten binnen de drie maanden. Deze moet nadien nog worden goedgekeurd door de Stagecommissie.

Administratieve schrapping

De Stagecommissie kan de stagiair schrappen op grond van andere dan tuchtmaatregelen. Ook tegen die beslissing kan beroep worden aangetekend met schorsende werking.

 

Zie artikel 48 tot 51 van het KB van 2 maart 1989.
Zie artikel 32 van het KB van 8 april 2003.
Zie artikel 34 van het KB van 8 april 2003.

Beëindiging van de stage

De stage is ten einde in 4 situaties.

 1. De kandidaat-accountant/belastingconsulent wordt toegelaten tot de eedaflegging van accountant en/of belastingconsulent, als hij wenst ingeschreven te worden op de lijst van externe accountants en/of externe belastingconsulenten. Deze beslissing komt van de Raad op voorstel van de Stagecommissie, nadat de stagiair geslaagd is voor het bekwaamheidsexamen.
 2. De hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent wordt verleend, als de kandidaat-accountant/belastingconsulent wenst ingeschreven te worden op de lijst van interne accountants en/of belastingconsulenten. Deze beslissing komt van de Raad op voorstel van de Stagecommissie, nadat de stagiair geslaagd is voor het bekwaamheidsexamen.
 3. Ontslag van de stagiair.
 4. Schrapping van de lijst van de stagiairs. (Stagiair kan beroep aantekenen bij de de Commissie van Beroep)

Zie artikel 35 van het KB van 8 april 2003.