Verplichtingen stagiair  

In de loop van zijn stage zal de stagiair interessante contacten ontmoeten en een waardevolle ervaring opbouwen. Dit vooral dankzij zijn stagemeester die hem in contact brengt met verschillende deelgebieden van het beroep. Daartegenover staat dat de stagiair ook gebonden is aan een aantal verplichtingen.

Stageovereenkomst

De stagiair houdt er zich aan om zijn stageovereenkomst na te leven. 

20 uur permanente vorming

De stagiair moet voor ten minste 20 uur per jaar aan permanente vorming (voordrachten, seminaries,...) gevolgd hebben of 120 uur over 3 jaar.  

1 000 uur stage

Alle activiteiten die de stagiair verricht in functie van zijn stage houdt hij nauwkeurig bij in zijn elektronisch stagedagboek

Deontologie

De stagiair is geen lid van het Instituut, maar is wel onderworpen aan het toezicht en aan de tuchtbevoegdheid ervan. Hij moet eveneens alle reglementen van het Instituut respecteren.  

Betalen kostenbijdrage

De jaarlijkse bijdrage van de stagiairs in de administratieve kosten, publicaties, voordrachten en seminaries.

Beroepsvervolmaking

Tijdens de stageduur moet de stagiair zoveel mogelijk verschillende werkzaamheden van accountant en/of  belastingconsulent kunnen uitoefenen. Dit omvat ook de bijzondere opdrachten die de wetgever toevertrouwt aan de accountant en/of belastingconsulent.

Tussentijdse proef

Slagen voor de tussentijdse proef is verplicht om over te gaan naar een volgend stagejaar. De proef vindt plaats op het einde van het eerste en het tweede stagejaar.

Voor alle artikels inzake verplichtingen van de stagiair, zie artikel 36, 37 en 38 van het KB van 8 april 2003.