Voorwaarden om toegelaten te worden tot het bekwaamheidsexamen  

De toelating tot het bekwaamheidsexamen volgt na de eindevaluatie door de Stagecommissie en de bekrachtiging door de Raad.

Eindevaluatie door de Stagecommissie

De Stagecommissie controleert het online stagedagboek van de stagiair. Uiteindelijk stelt de Stagecommissie aan de Raad voor om de stagiair al dan niet toe te laten tot het bekwaamheidsexamen op basis van volgende criteria voor de volledige stage:

  • het behalen van minstens 1000 uur relevante ervaring per jaar
  • het goed bijhouden van het online stagedagboek waarbij alle opdrachten gevalideerd zijn door de stagemeester
  • het bewijs, geleverd door het stageboek, dat de de stagiair inspanningen heeft geleverd om een zo breed mogelijke ervaring op te doen
  • de evaluatie door de stagemeester
  • de resultaten van de tussentijdse proeven
  • het volgen van minstens 20 uur permanente vorming per stagejaar
  • voldoen aan de verplichtingen van de stagiair
  • nazicht van het al dan niet bestaan van een tuchtdossier

Bekrachtiging door de Raad

Het is uiteindelijk de Raad die – na advies van de Stagecommissie – het oordeel velt over de stagiair en hem schriftelijk op de hoogte stelt van de beslissing.