Toelatingsexamen voor de stage  

Sessie 2020/2

De toelatingsexamens worden op digitale wijze via een elektronisch platform georganiseerd op het IAB. 
Sessie 2020/2= de examenperiode loopt van 13 oktober 2020 tot en met 30 oktober 2020
Uiterste indieningsdatum van het inschrijvingsdossier = 13 juli 2020
Uiterste betaaldatum in geval van herinschrijving = 31 augustus 2020 

OPGELET: De inschrijvingskosten bij een herinschrijving bedragen € 52,00 met inbegrip van één reservatie van één examenmoment. Wenst u meerdere examenmomenten te reserveren, dan dient u € 52,00 per
extra examenmoment
te betalen. Het IAB zal u hiervoor het verschuldigde bedrag meedelen.

_____________________________________________________________________________________________


Het resultaat van het toelatingsexamen bepaalt of de kandidaat wordt toegelaten tot de opleiding accountant en/of belastingconsulent. De kandidaat-stagiair moet wel voldoen aan de gestelde voorwaarden. De leerstof is wettelijk vastgelegd.

Reservatieportaal  

1. Handleiding
2. Modaliteiten
3. Reglement

Voorwaarden toelatingsexamen

 1. Voldoen aan de gestelde eisen: 
  1. Belg zijn of in België wonen.
  2. In het bezit zijn van een uittreksel uit het strafregister niet ouder dan drie maanden.
  3. Het vereiste diploma hebben.
 2. Uiterlijk 3 maanden voor de datum van het examen een schriftelijk aanvraagdossier richten aan de Stagecommissie met het volledige inschrijvingsdossier.
 3. Bijdragen in de administratieve kosten van het aanvraagdossier en de kosten voor het toelatingsexamen. Jaarlijks wordt dat bedrag vastgesteld door de Raad.

Zie hier artikels 2 en 7 van het KB van 8 april 2003

Voorbereiding op het toelatingsexamen

Oproeping voor het examen

De Raad van het Instituut organiseert tweemaal per jaar een examenzitting, in maart of april en vervolgens in oktober of november.

Vijf kansen om het examen af te leggen

De kandidaat-stagiair kan zich gedurende een periode van vijf opeenvolgende jaren vijf maal aanbieden om de verschillende opleidingsinhouden van het toelatingsexamen met succes af te leggen. De kandidaat-stagiair is telkens verplicht om alle opleidingsinhouden van het toelatingsexamen af te leggen tijdens de eerste zitting waaraan hij deelneemt, met uitzondering van de opleidingsinhouden waarvan hij werd vrijgesteld.

Raadpleeg het betreffende artikel 5 van het KB van 8 april 2003

Wat als de kandidaat-stagiair (niet) slaagt?

Als de kandidaat-stagiair slaagt, dan krijgt hij de toelating om de stage van drie jaar aan te vatten, indien hij een stagemeester heeft gevonden en een stageovereenkomst werd opgetekend. Dat stagecontract stuurt hij in drievoud naar de stagedienst. Zijn stage begint automatisch te lopen op 1 januari van het volgende jaar.


Slaagt de kandidaat-stagiair niet, dan is er geen reden tot paniek. De vrijstellingen en opleidingsinhouden waarvoor hij wel geslaagd is, blijven voor de volgende examenzitting behouden. Hij legt dan enkel nog de opleidingsinhouden af waarvoor hij niet geslaagd was.

De kandidaat-stagiair mag de stage aanvatten als hij niet geslaagd is voor de fiscale vakken, met uitzondering van de opleidingsinhoud betreffende de algemene beginselen van fiscaal recht. Hij moet tijdens de volgende sessie (kan in hetzelfde jaar) wel die vakken opnieuw afleggen. Hij moet dan wel slagen voor die vakken, zoniet wordt de stage stopgezet. Herlees hier de verklarende nota.

Kan de kandidaat-stagiair in beroep gaan tegen een beslissing?

Stel, de kandidaat-stagiair wordt geweigerd tot de stage, maar gaat niet akkoord met de beslissing van de Raad op advies van Stagecommissie. Kan hij dan in beroep gaan en de beslissing aanvechten? Jazeker. Er kan beroep worden ingesteld bij de Commissie van Beroep volgens het huishoudelijk reglement van het Instituut. De betrokkene mag zich laten bijstaan door een advocaat of een lid van het Instituut dat geen lid is van de Raad, noch van de Stagecommissie. Deze procedure is onder normale omstandigheden openbaar.

Zie de artikelen 20 en 21 van het KB van 8 april 2003 en 58 van het KB van 2 maart 1989.

Voorbeelden van modelvragen van het toelatingsexamen 

 • Wat is het territorialiteitsbeginsel?
 • Wat is stapelverwerking van boekhoudkundige transacties?
 • Wanneer verliest een vennootschap rechtspersoonlijkheid?

 

Dit zijn maar enkele mogelijke vragen uit het toelatingsexamen. De kandidaat-stagiair mag zich verwachten aan vraagstukken, beweringen en statistieken gespreid over alle opleidingsinhouden. Als voorbereiding op een succesvol toelatingsexamen, stelt het Instituut per opleidingsinhoud een aantal modelvragen ter beschikking.

Modelvragen

Examenreglement

Het examenreglement is opgesteld door het Instituut en goedgekeurd door de minister van Economie en de minister van Middenstand.

De kandidaat-stagiair vindt het reglement op de website van het Instituut en regelt volgende punten:

 • samenstelling van de examencommissie.
 • examenzittingen.
 • inschrijvingen voor het examen.
 • oproeping voor het examen.
 • vrijstellingen.
 • organisatie van het examen.
 • aantal punten toegekend aan de verschillende opleidingsinhouden.
 • slaagcriteria.
 • klachtenprocedure.
 • inzagerecht.
 • deliberaties.
 • punten.

Download hier het integrale reglement:

Reglement voor het toelatingsexamen van accountant en/of belastingconsulent

Bijhorend KB artikel 5, § 1, 3e lid, artikel 6 en artikel 7 van het KB van 8 april 2003.