Stageovereenkomst  

De stageovereenkomst wordt gesloten tussen de stagiair en de stagemeester. Deze treedt in werking zodra de Raad beslist om de stagiair toe te laten. Deze stageovereenkomst houdt voor de stagiair en de stagemeester een aantal belangrijke verbintenissen in.

Modaliteiten van de stageovereenkomst

De stagiair:

  • schikt zich naar de onderrichtingen en richtlijnen van de Raad
  • houdt zich aan het beroepsgeheim
  • schaadt de beroepsbelangen van de stagemeester niet
  • neemt tot 3 jaar na het einde van de stageovereenkomst geen rechtstreeks of onrechtstreeks cliënteel over van de stagemeester zonder zijn schriftelijke toestemming.

De stagemeester:

  • geeft de stagiair de nodige opleiding om de vereiste beroepservaring te verwerven en zorgt dat de stagiair de regels van de plichtenleer toepast.

En verder staat vermeld:

  • vergoedingsafspraken
  • proefperiode
  • of de stage verloopt in het kader van een arbeidsovereenkomst of zelfstandige dienstverlening.

 

Duur van de stageovereenkomst:

De stageovereenkomst loopt af op het ogenblik dat de stagiair met succes zijn 3de stagejaar heeft beëindigd. Dit wil zeggen dat wanneer een stagiair een bepaald stagejaar moet overdoen, de stageovereenkomst automatisch wordt verlengd. Bij het beëindigen van de stageovereenkomst kan de stagemeester een nieuwe overeenkomst aangaan met een andere stagiair (maximum 3 stagiars tegelijkertijd).  

Download modelformulieren stageovereenkomst

Laat de stageovereenkomst door de professionele vennootschap ondertekenen

Model van een stageovereenkomst afgesloten tussen een stagiair-accountant of stagiair-belastingconsulent en een stagemeester die zijn activiteiten uitoefent als natuurlijk persoon

Model van een stageovereenkomst afgesloten tussen een stagiair-accountant of stagiair-belastingconsulent en een stagemeester die zijn activiteiten uitoefent via een vennootschap 


Statuut van de kandidaat-stagiair

De kandidaat-stagiair kan werken in vast dienstverband of als zelfstandige in hoofd- of bijberoep. Als zelfstandige heeft hij wel een bewijs van een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering nodig.

Op de website van Willemot vindt u de informatie betreffende de burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 

Aanvang van de stage

Een kandidaat-stagiair die geslaagd is voor het toelatingsexamen, wordt verondersteld de stage aan te vangen op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin men geslaagd is voor het toelatingsexamen.

Bijvoorbeeld: het toelatingsexamen legt de kandidaat-stagiair met succes af in mei 2008. De stage begint te lopen op 1/01/2009. De stagiair moet voor eind februari 2009 een stageovereenkomst in drievoud naar het IAB opsturen.

Kandidaat-stagiairs die pas later wensen te starten met de stage dienen uitstel van de aanvang van de stage te vragen aan de Stagecommissie.


Proefperiode

De stagemeester en de kandidaat-stagiair kunnen in hun stageovereenkomst een proefperiode van 1 jaar voorzien. Beide partijen kunnen zo het eerste stagejaar evalueren. Ofwel beslissen ze om verder samen te werken ofwel beslissen ze om het contract op te heffen. In het laatste geval dient de stagiair een nieuwe stagemeester te zoeken. 

Kan ik een vrijstelling of vermindering bekomen voor de stage?

De Raad kan in enkele gevallen een vrijstelling of vermindering van de stage toekennen.


Stageverlenging

Alleen de Stagecommissie is bevoegd om de driejarige stage te verlengen.

Verandering van stagemeester

Een stageovereenkomst kan slechts met wederzijdse toestemming van de stagiair en de stagemeester worden verbroken. Het is aan de stagiair om het Instituut op de hoogte te brengen van een vroegtijdige verbreking van de stageovereenkomst. De stagiair dient binnen de drie maanden een overeenkomst aan te gaan met een nieuwe stagemeester. Het niet tijdig melden van een verandering van stagemeester kan aanleiding geven tot problemen bij de validatie van opdrachten in het stagedagboek.