Advocaat? 

Wie het beroep van advocaat uitoefent of heeft uitgeoefend en ervaring heeft verworven inzake fiscaal recht, kan, na ontslagname als advocaat, toegang krijgen tot de titel van belastingconsulent zonder te moeten deelnemen aan het toelatingsexamen. Onder bepaalde voorwaarden kan een verkorting van de stageduur worden toegekend.

U kunt zich wenden tot de stagedienst voor meer informatie. 


Mededeling van de beslissing van de Raad van het IAB met betrekking tot de toegang tot de titel van belastingconsulent – Procedure en modaliteiten tot inkorting van de stageduur

A. Inleiding en context

De personen die het beroep van advocaat uitoefenen of hebben uitgeoefend en ervaring verworven hebben inzake fiscaal recht kunnen, na hun ontslagname als advocaat, toegang krijgen tot de titel van belastingconsulent zonder te moeten deelnemen aan het toelatingsexamen en – onder bepaalde hieronder vermelde voorwaarden – kan hen een inkorting van de stageduur worden toegekend.

B. Procedure inzake de toegang tot de titel van belastingconsulent voor de advocaten of de personen die advocaat zijn geweest

In principe zou aan een advocaat, of een persoon die advocaat is geweest, slechts de titel van belastingconsulent kunnen worden toegekend door de Raad na het slagen voor de  examens voorzien door de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen en de uitvoering van de verplichtingen inzake de stage.
Maar, op basis van een ruime interpretatie van artikel 56 van het KB van 8 april 2003 en gezien het voor de advocaten vereiste opleidingsniveau alsook de overeenkomsten van de activiteiten van adviesverstrekking uitgevoerd door de advocaten en de belastingconsulenten, heeft de Raad, tijdens haar vergadering van 6 oktober 2008, beslist om in het kader van onderhavige procedure, de personen die het beroep van advocaat uitoefenen of hebben uitgeoefend op hun aanvraag vrij te stellen van het toelatingsexamen en hen een inkorting van de stageduur toe te kennen.
De kandidaten die voornoemde vrijstelling aanvragen, moeten echter het bewijs leveren van een beroepservaring in de fiscale sector van minimum 7 jaar en zij blijven onderworpen aan de verplichting om te slagen voor het bekwaamheidsexamen (schriftelijk en mondeling gedeelte), zoals bepaald in artikel 19, 5° van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

Volgende procedure is van toepassing:

1. De kandidaat dient een dossier in bij de stagedienst van het IAB.

2. Dit dossier omvat:

i) de volgende administratieve documenten: bewijs van nationaliteit of domicilie afgeleverd door de bevoegde autoriteit, twee identiteitsfoto’s formaat identiteitskaart, uittreksel van het strafregister (vroeger “getuigschrift van goed zedelijk gedrag”), kopie van het/de diploma(’s);

ii) het bewijs van inschrijving bij een balie in België en de duur, evenals het bewijs van slagen van de stage van advocaat;

iii) het bewijs van aanwezigheid en de inhoud van de permanente vorming van de kandidaat als advocaat;

iv) de beschrijving van de minimum 7 jaren beroepservaring verworven door de kandidaat in fiscaliteit (professionele ervaring in fiscaal recht, diverse publicaties, assistent aan universiteit of hogeschool, professor in fiscaal recht). Deze beroepservaring in fiscaliteit omvat in voorkomend geval de stageperiode als stagiair-advocaat (drie jaar);

v) het bewijs dat er nooit een tuchtsanctie werd uitgesproken door de orde(s) waarbij de kandidaat ingeschreven was.

3. Het uitvoerend comité van de Stagecommissie zal elke kandidaat ontmoeten om het administratieve dossier en de beroepservaring te verifiëren. Nadien brengt het comité verslag uit aan de Stagecommissie over de inkorting van de stageduur. Deze inkorting van de stage zal geval per geval worden bepaald, op basis van de specifieke omstandigheden.

4. De Stagecommissie zal haar voorstel tot inkorting van de stageduur voorleggen aan de Raad.

5. De Raad beslist ofwel om de inkorting van de stageduur goed te keuren na positief advies van de Stagecommissie, ofwel om de kandidaat een stageduur op te leggen die varieert in functie van de, in dit geval, beperkte ervaring inzake fiscaliteit. De kandidaat kan in beroep gaan tegen de beslissing van de Raad bij de Commissie van beroep volgens de modaliteiten voorzien in artikel 7 van de wet van 22/04/99 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten.

6. Na het volbrengen van de stageduur die werd opgelegd door de Raad, kan de kandidaat deelnemen aan het bekwaamheidsexamen (gelijk aan het bekwaamheidsexamen aan het einde van de stage van de stagiair-belastingconsulenten).

7. Indien de kandidaat slaagt voor het bekwaamheidsexamen van het IAB, wordt hij ingeschreven op het tableau van de leden, op de lijst van de belastingconsulenten.

8. Deze inschrijving op het tableau van de leden zal pas effectief zijn na het leveren van het bewijs van zijn ontslag bij de balie.

C. Inwerkingtreding van de hierboven omschreven procedure

De hierboven omschreven procedure voor de toegang tot de titel van belastingconsulent treedt in werking vanaf 1 november 2008.