Tuchtcommissie 

Accountants en/of belastingconsulenten die hun beroepsverplichtingen niet nakomen, kunnen een tuchtstraf oplopen.
 
Die tuchtstraf kan zijn:

  • waarschuwing;
  • berisping;
  • verbod om bepaalde opdrachten nog te aanvaarden of voort te zetten (max 1 jaar);
  • schorsing voor ten hoogste een jaar;
  • schrapping.

De tuchtstraffen worden opgelegd en vastgesteld door onafhankelijke tuchtorganen, voorgezeten door een magistraat. Stagiairs zijn geen lid van het Instituut, maar staan wel onder zijn toezicht en tuchtbevoegdheid. De Stagecommissie kan de stagiair die de reglementen van het Instituut of de regels van plichtenleer niet naleeft, een tuchtstraf opleggen.

Zie bijhorende wetgeving:

  • Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (B.S. 11 mei 1999)
  • Artikel 36 KB 8 april 2003
  • Artikel 40 KB 8 april 2003

Samenstelling

In eerste aanleg wordt de beroepstucht gehandhaafd door een Tuchtcommissie. Deze commissie bestaat uit twee kamers (Nederlandstalig en Franstalig). Elke kamer is samengesteld uit:

  • een rechter in de rechtbank van koophandel die ze voorzit;
  • twee door de Raad van het Instituut aangeduide leden die elk dezelfde hoedanighe(i)d(en) bezitten als het tuchtrechtelijk vervolgde lid.

De voorzitter wordt benoemd door de Koning op voordracht van de minister van Justitie. Voor elk effectief lid wordt een plaatsvervangend lid aangewezen. De leden en plaatsvervangende leden worden voor een hernieuwbare periode van zes jaar benoemd. De bevoegdheden van de kamer op het gebied van taal worden bepaald door de taal waarin de betrokkene zijn verzoek heeft ingediend om de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent te bekomen.  

Nederlandstalige kamer

Voorzitter

André Buysse, erevoorzitter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen

Plaatsvervangend voorzitter

Tom Cole, rechter bij de rechtbank van koophandel te Antwerpen

Effectieve IAB-leden

Hugo Dooms
Leo Stessens

Plaatsvervangende IAB-leden

Stefaan Kindt
Ludie Van Opstal

Vertegenwoordiger IAB-Raad: Denise Bauwens 

Franstalige kamer

Voorzitter

Renée Rubinstein, ereondervoorzitster van de rechtbank van koophandel te Brussel

Plaatsvervangend voorzitter

Aurore Jansen, rechter bij de rechtbank van koophandel te Luik

Effectieve IAB-leden

Philippe Druart
Georges Graillet

Plaatsvervangende IAB-leden

Pol Cuvelier

Philippe Meuleman

 

Vertegenwoordiger IAB-Raad: Vincent Delvaux