Commissie van begeleiding en toezicht 

De Commissie van begeleiding en toezicht staat in voor de kwaliteitsbewaking van de bijzondere opdrachten die de confraters uitvoeren.

Confraternele controle - Verslagen bij wet vastgelegd

De wet heeft aan de bedrijfsrevisoren en de externe accountants een geheel van opdrachten toevertrouwd. Dat geheel van wettelijke opdrachten omvat nog twee kleinere gehelen.

 • Het eerste deel is strikt voorbehouden voor de bedrijfsrevisoren en omvat vooral:
  • de verslagen van inbreng in natura
  • de certifiëring van de jaarrekeningen in het kader van de commissarisfunctie
 • Het tweede deel is een onderdeel van een gemeenschappelijk monopolie. Het omvat de verslagen die moeten worden opgesteld ter gelegenheid van:
  • het voorstel tot ontbinding
  • de uitgifte van aandelen zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde (de beperking van het voorkeurrecht)
  • de fusie van vennootschappen door overneming
  • de fusie van vennootschappen door oprichting van een nieuwe vennootschap
  • de splitsing van vennootschappen door overneming
  • de splitsing van vennootschappen door oprichting van nieuwe vennootschappen
  • de omzetting van een vennootschap in een andere handelsvorm (waaronder de omzetting van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)

Elk verslag bezorgen aan de Commissie van begeleiding en toezicht

De Commissie van begeleiding en toezicht schenkt een bijzondere aandacht aan deze verslagen. Binnen de veertien dagen na de definitieve versie zijn de accountants verplicht om ieder verslag opgemaakt in dat wettelijk kader aan de commissie over te maken. Afhankelijk van de taal waarin de verslagen zijn opgesteld, buigen een of twee leden van de betrokken kamer zich erover. Tijdens de plenaire zitting van elke kamer delen de leden hun opmerkingen en een voorstel voor conclusie mee. 

Evaluatie door de Commissie

Ieder commissielid evalueert de verslagen en dit om de kwaliteit van het werk dat de betrokken confrater(s) levert/leveren te bewaken. Maar evenzeer om na te gaan of de normen worden nageleefd die de gemengde IAB/IBR-Commissie in onderlinge overeenstemming heeft vastgelegd en die werden goedgekeurd door de respectievelijke Raden van de twee Instituten en de Hoge Raad voor de Economische Beroepen. 

Kwaliteit van de vakspecialisten bewaken

De rol van deze commissie past in het algemeen kader van de rol die de wetgever aan het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten heeft toevertrouwd: de kwaliteit van het korps van vakspecialisten bewaken. Een collega kan dus worden opgeroepen met zijn controledossier om de commissieleden meer informatie te verstrekken over de opdracht. Ook de opstelling van een eerste verslag kan leiden tot een oproeping, zodat de commissie kan reageren ingeval de manier waarop de opdracht van de confrater is vervuld, bepaalde verbeteringen zou vereisen.
 
Bijhorende artikelen:  art. 181, § 1 W. Venn.; NV - art. 582 W.; Venn. NV - art. 596 W. Venn.; Art. 695 W. Venn.; art. 708 W.Venn.; art. 731 W. Venn.; art. 746 W. Venn.; art. 777 W. Venn.; CV - art. 436, § 2 en 777 W. Venn.

Controles op het kantoor van een confrater

Soms begeeft de commissie zich naar het kantoor van een confrater. Het gaat hierbij niettemin om een marginale tussenkomst die wordt uitgevoerd met de voorafgaande toelating van de Raad en in specifieke gevallen.

Samenstelling

De commissieleden worden door de Raad benoemd voor een periode van drie jaar. De huidige mandaten in de Commissie eindigen in 2016.

Voorzitter

Johan De Coster

Ondervoorzitter

Vincent Delvaux

Nederlandstalige leden

CEULEMANS Lucien (technisch adviseur)
DERGENT Filip
HELLIN Jacques
LIEVENS Jacques
VAN GYSEL Marc

Franstalige leden

CHAPAUX Pierre
CNUDDE André (technisch adviseur)
GHYSELS Raymond (technisch adviseur)
NGUYEN Trâm