Gemengde commissie IAB-IBR - Bijzondere opdrachten 

Deze Gemengde commissie staat in voor het opstellen en uitwerken van normen die in acht moeten worden genomen bij het uitvoeren van bijzondere controleopdrachten die de wetgever zowel aan externe accountants als aan bedrijfsrevisoren heeft toevertrouwd. Het is van belang dat elke beroepsbeoefenaar zich een duidelijk beeld kan vormen van wat die opdrachten precies voor hem inhouden.

De beroepsverenigingen, de betreffende Consultatieve commissie of de Kamers van de Commissie van begeleiding en toezicht leggen moeilijkheden die worden vastgesteld bij het uitvoeren van de bijzondere opdrachten voor analyse en advies voor aan de Gemengde commissie. Deze laatste maakt haar gezamenlijk advies voor goedkeuring na eventuele amendering van de ontwerpnorm over aan de Raden van beide Instituten.

De goedgekeurde ontwerpnormen worden ook voor advies overgemaakt aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen. Na ontvangst van een advies, bestudeert de commissie de geformuleerde opmerkingen en toevoegingen en worden de aangepast teksten opnieuw voorgelegd aan de Raden van het IAB en het IBR. Zodra ze definitief zijn goedgekeurd, zijn de normen bindend voor de leden, wat impliceert dat de niet-naleving ervan kan leiden tot deontologische sancties.

Vertegenwoordigers

Voorzitter

VAN WEMMEL Joseph

Nederlandstalige leden

CEULEMANS Lucien
COLSON Jacques
VERHOEYE Jan


Franstalige leden

CLAES Micheline
DIDIER Guy
LAMBOTTE Pascal
MARKO Joseph
STEGHERS Eric

Wetenschappelijk secretariaat

LUYTEN Tine