Stagecommissie  

De Stagecommissie is verantwoordelijk voor de beroepsopleiding van de stagiairs en tracht deze steeds te verbeteren. Zij waakt ook over de uitvoering van de verplichtingen in het stagereglement en besteedt extra aandacht aan de organisatie van en het toezicht op de stage.

Activiteiten en bevoegdheden 

 • het toelatingsexamen organiseren;
 • de stageovereenkomst goedkeuren;
 • aan de Raad de toelating tot de stage voorstellen;
 • de lijst van de stagiairs opmaken en deze bijhouden;
 • toezicht houden op het goede verloop van de stage;
 •  de stagedagboeken, verslagen, aantekeningen en inlichtingen over de beroepsactiviteit van de stagiairs onderzoeken;
 • de aan de stagiairs opgelegde praktijkoefeningen organiseren en leiden;
 • conferenties en voordrachten organiseren over de beroepsopleiding;
 • op het einde van elk stagejaar tussentijdse proeven organiseren om zo de verworven beroepsvorming te evalueren;
 • het bekwaamheidsexamen organiseren;
 • over de verlenging of verkorting van de stageduur of de opschorting van de stage beslissen;
 • aan de Raad de schrapping van een stagiair voorstellen om andere dan tuchtrechtelijke redenen;
 • de bemiddeling organiseren als er een geschil ontstaat tussen de stagemeester en de stagiair;
 • advies verstrekken, op eigen initiatief of op verzoek, over alle aangelegenheden betreffende de stage en de stagiairs;
 • in voorkomend geval, bijkomende taken opleggen aan stagiairs die hierom verzoeken, die niet over voldoende praktijkervaring beschikken, of die niet geslaagd zijn voor de tussentijdse proeven, ter vervolmaking van hun praktijkopleiding;
 • de opleiding, gegeven door de stagemeester, volgen, en de nodige richtlijnen geven indien de stagiair de verstrekte opleiding onvoldoende vindt.

Bijhorend artikel: artikel 9 van het KB van 8 april 2003.

Maximale bevoegdheid

De Stagecommissie beschikt over de ruimste middelen inzake toezicht en controle.
Zij kan:

 • alle nuttige inlichtingen inwinnen;
 • de stagiairs en de stagemeesters verzoeken voor haar te verschijnen en de vereiste documenten op te vragen;
 • haar recht van toezicht en onderzoek aan één van haar leden opdragen.

Samenstelling

De samenstelling van de Stagecommissie telt twaalf effectieve leden en tien plaatsvervangende leden, evenwichtig verdeeld over de twee taalgroepen. De plaatsvervangende leden mogen de vergaderingen van de Stagecommissie bijwonen. Ze zijn evenwel enkel stemgerechtigd wanneer zij een effectief lid vervangen.

Zie artikel 10, § 4 van het KB van 8 april 2003.

Verslag 

Drie maanden voor de jaarlijkse algemene vergadering, overhandigt de Stagecommissie aan de Raad een gedetailleerd verslag over haar werkzaamheden van het afgelopen jaar.