Algemene vergadering 

Bevoegdheden

De algemene vergadering binnen het Instituut is bevoegd voor:

  • de verkiezing van de organen en bepaalde mandatarissen:
  • de aanvaarding of verwerping van legaten en giften ten voordele van het Instituut
  • de vervreemding of verpanding van onroerende goederen
  • de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting
  • de vaststelling van de ledenbijdrage
  • het verlenen van kwijting aan de Raad voor zijn beheer
  • het beraadslagen over alle onderwerpen waarvoor de wet en de reglementen hun bevoegdheid verlenen
  • de kennisname van alle onderwerpen die het Instituut aanbelangen en die hem op regelmatige wijze worden voorgelegd. Dit gebeurt door middel van adviezen, voorstellen of aanbevelingen aan de Raad

 

Samenstelling

Alle natuurlijke personen ingeschreven op het tableau van het Instituut maken deel uit van de algemene vergadering. Stagiairs zijn geen lid van het Instituut maar kunnen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende stem.


Samenroeping

Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering komt ten minste eenmaal per jaar samen op de datum vastgesteld door het huishoudelijk reglement. Dat is op een zaterdag van de tweede helft van de maand april na bijeenroeping door de Raad. De oproeping wordt ten minste één maand voordien verzonden met vermelding van de dagorde.

Buitengewone algemene vergadering

De Raad van het Instituut kan op elk moment een buitengewone algemene vergadering samenroepen. Hij moet daartoe overgaan wanneer ten minste één vijfde van de leden hem hierom schriftelijk verzoeken met het oog op de beraadslaging over het(de) door hen opgegeven onderwerp(en).

De buitengewone algemene vergadering dient uiterlijk 45 dagen na ontvangst van het verzoek te worden gehouden.


Stemming

De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Bij besluit over een voorstel tot wijziging van de reglementen van het Instituut dient ten minste één vierde van de leden van het Instituut aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. Dit quorum is ook van toepassing op de buitengewone algemene vergadering.

Elk lid heeft recht op één stem. De leden die de algemene vergadering niet kunnen bijwonen, kunnen aan een ander lid een schriftelijke volmacht geven om op de algemene vergadering in hun plaats te stemmen. Elk lid mag maximaal twee volmachten houden.

De besluiten van de algemene vergadering worden bij handopsteek genomen, tenzij de vergadering hierover anders beslist.

De stemming is geheim als het gaat over verkiezingen of besluiten betreffende personen, of wanneer ten minste 10 leden hierom verzoeken.

De beslissingen zijn bindend voor alle leden en stagiairs.

Bijhorend KB: KB van 2 maart 1989, Hoofdstuk 4, art 16 tot art 25 - algemene vergadering