Commissarissen 

De commissaris verifieert het ontwerp van de jaarrekening voor de voorlegging aan de Raad. Dit werd in eerste instantie opgesteld door de secretaris-penningmeester. Het verslag over de verificatie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.

Verkiezing

Eén Franstalige en één Nederlandstalige commissaris worden door de algemene vergadering verkozen onder de leden van het Instituut voor een termijn van één jaar. Het mandaat kan tweemaal worden hernieuwd. De algemene vergadering kiest voor elke commissaris een plaatsvervanger.

Om de onafhankelijkheid te garanderen, voorziet de wet een aantal onverenigbaarheden:

  • Er bestaat een cumulverbod van het mandaat van commissaris met dat van Raadslid.
  • De commissaris mag geen bloed- of aanverwant tot in de vierde graad zijn van de penningmeester van het Instituut.
  • De commissaris en de penningmeester mogen geen vennoot zijn in dezelfde vennootschap(pen) of in dezelfde vennootschap samenwerken.
  • De commissaris mag niet samenwerken met de vennootschap waarin de penningmeester zijn beroep uitoefent.

De functie van commissaris is onbezoldigd. De commissaris kan eventueel wel aanspraak maken op terugbetaling van verplaatsings- en verblijfkosten.

Effectieve leden

Nederlandstalig: Nick Verheyden

Franstalig: Pierre-Yves Heynen

 

Bijhorend KB: KB van 2 maart 1989, Hoofdstuk 9, art. 46 en 47 - De commissarissen