Raad  

De Raad staat in voor de werking van het Instituut. Hij bezit alle bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden, behalve over de materies die bij wet of reglement aan andere organen werden toegewezen.

Algemene bevoegdheden

(niet-exhaustieve opsomming)

 • benoeming van de secretarissen, penningmeester en leden van de Stagecommissie;
 • vertegenwoordiging van het Instituut in rechte als verweerder en eiser;
 • in tuchtzaken zal de Raad de tuchtvordering uitoefenen door:
  • onderzoek van klachten ingediend door belanghebbenden, uitgaande van de procureur-generaal bij het hof van beroep of het ministerie van Financiën. De Raad kan een accountant of belastingconsulent doorverwijzen naar de Tuchtcommissie;
  • verwijzing van accountants en belastingconsulenten naar de Tuchtcommissie indien er voldoende bezwaren bestaan om hen te vervolgen;
  • instelling van rechtsmiddelen tegen de beslissingen uitgesproken door de Tuchtcommissie bij de Commissie van beroep of tegen beslissingen van de Commissie van beroep door voorziening in cassatie bij het Hof van Cassatie;
 • erkenning van natuurlijke personen en vennootschappen als accountant en/of belastingconsulent;
 • vastlegging van de technische en deontologische normen en aanbevelingen voor de uitoefening van de functie van accountant en belastingconsulent;
 • toezicht houden op de uitoefening van de opdrachten die worden toevertrouwd aan accountants en belastingconsulenten;
 • beheer van het tableau: (weder-)inschrijving, doorhaling van de inschrijving, weglating van de leden op het tableau, verlenen van de toelating aan gewezen leden om de titel van accountant of belastingconsulent eershalve te voeren;
 • vermindering van de ledenbijdrage ten voordele van invalide en gepensioneerde leden;
 • toelating verlenen aan een externe accountant of externe belastingconsulent om een bestuursmandaat uit te oefenen in een handelsvennootschap of een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een handelsvennootschap. Deze machtiging is niet vereist voor professionele vennootschappen erkend door het Instituut of voor gerechtelijke mandaten;
 • regels bepalen voor het verstrekken van gratis eerstelijnsadvies van externe leden aan ondernemingen;
 • het adviseren van de gerechtelijke, disciplinaire of administratieve overheid in alle gelegenheden waarbij leden van het Instituut betrokken zijn;
 • bevoegdheden met betrekking tot stagiairs:
  • organisatie van het toelatingsexamen van de kandidaat-accountants of -belastingconsulenten;
  • vermindering van de stageduur voor stagiairs die lid zijn van het Instituut der Bedrijfsrevisoren;
  • vaststelling van de minimale erelonen voor prestaties die de stagiair levert ten voordele van zijn stagemeester;
  • vrijstelling van de stage ten voordele van personen die in het buitenland een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan die van accountant of belastingconsulent;
  • schrapping van de stagiair van de lijst der stagiairs op andere gronden dan disciplinaire;
  • vrijstellingen voor bepaalde materies bij het afleggen van het bekwaamheidsexamen;
  • regels bepalen voor het gratis opstellen van een financieel plan bij de oprichting van vennootschappen door een stagiair;
 • opleggen van diverse administratieve sancties aan de leden van het Instituut:
  • intrekking van de hoedanigheid van accountants of belastingconsulenten die failliet zijn verklaard zonder eerherstel te hebben verkregen; van hun burgerlijke en politieke rechten zijn beroofd; een voorwaardelijke, strafrechtelijke veroordeling van ten minste drie maanden hebben opgelopen voor een misdrijf zoals bedoeld in artikel 19, 2° van de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. De Raad beslist ook over verzoeken tot herinschrijving van geschrapte leden;
  • verbod om controleopdrachten uit te oefenen aan leden die de aan hen toevertrouwde opdrachten niet met de nodige bekwaamheid, zorgvuldigheid en onafhankeijkheid uitvoeren;

De Raad legt jaarlijks volgende stukken voor aan de algemene vergadering:

 • de jaarrekening van het afgelopen boekjaar;
 • de begroting voor het nieuwe boekjaar;
 • het activiteitenverslag over het afgelopen boekjaar;
 • het verslag van de commissaris(sen).
   

Samenstelling

De Raad bestaat uit een voorzitter, een ondervoorzitter en twaalf leden. Onder de leden worden twee secretarissen aangeduid waarvan er één de functie van penningmeester uitoefent.
 
Aangezien de wet voorziet in een taalpariteit telt de Raad zes Nederlandstalige en zes Franstalige leden. Ook de voorzitter en de ondervoorzitter evenals beide secretarissen behoren elk tot een verschillende taalrol.

De Raadsleden worden door de algemene vergadering verkozen bij geheime stemming voor drie jaar onder de leden van het Instituut. Het mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Enkel natuurlijke personen zijn verkiesbaar.
 
Leden die bij definitieve beslissing van de Tuchtcommissie of de Commissie van beroep van het Instituut bij wijze van tuchtsanctie werden geschorst, kunnen zich niet kandidaat stellen of het mandaat gedurende de periode van de schorsing uitoefenen.

De leden die hun ledenbijdrage niet hebben betaald bij het verstrijken van de wettelijke termijn voor het indienen van hun kandidatuur bij het Instituut, zijn niet verkiesbaar. Er bestaat een onverenigbaarheid tussen het mandaat van Raadslid en dat van effectief of plaatsvervangend lid van de Tuchtcommissie of van de Commissie van beroep van het Instituut.
 

Leden


Voorzitter

Bart Van Coile

Ondervoorzitter

Vincent Delvaux

Nederlandstalige leden

Denise Bauwens
Johan De Coster
Rolf Declerck
Fredegonda Schelfhaut
Philippe Vanclooster
Hein Vandelanotte

Franstalige leden

Didier Bouckaert
Jean-Luc Kilesse
Stéphane Lorfèvre
Sindy Maenhout
Aurore Mons delle Roche
Nathalie Procureur

 

Samenroeping

De Raad komt bijeen op schriftelijke uitnodiging van de voorzitter, ten minste achtmaal per jaar. De Raad wordt samengeroepen wanneer ten minste twee van zijn leden de voorzitter hierom verzoeken. Het verzoek vermeldt de onderwerpen die op de agenda moeten worden geplaatst.

De vergaderingen van de Raad worden voorgezeten door de voorzitter van het Instituut.

Stemming

De beslissingen van de Raad worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

De Raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Ieder lid mag aan een ander lid een schritelijke volmacht geven om hem te vertegenwoordigen.

 De beslissingen worden genomen bij handopsteken, behoudens andersluidende beslissing van de Raad.

De vergaderingen van de Raad zijn niet openbaar.

Bijhorend KB: KB van 2 maart 1989, Hoofdstuk 5, art. 26 tot 41 - Raad van het Instituut