Uitvoerend comité  

Het uitvoerend comité is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het Instituut. Dat omvat:

 • de afhandeling van de lopende zaken;
 • het toezicht op de financiële toestand van het Instituut;
 • de voorbereiding van de vergaderingen van de Raad;
 • de leiding over het personeel.

De Raad van het Instituut kan ook bepaalde opdrachten delegeren aan het uitvoerend comité, behalve die opdrachten die door de wet of een reglement uitdrukkelijk werden toevertrouwd aan de Raad of aan een ander orgaan.

Bevoegdheden

Voorzitter

De voorzitter roept de organen van het Instituut bijeen en leidt de vergaderingen: algemene vergadering, Raad en uitvoerend comité.

 • Ondertekeningsbevoegdheid: de (onder-)voorzitter ondertekent in naam van het Instituut alle documenten uitgaande van het Instituut. De Raad kan deze bevoegdheid toewijzen aan het orgaan belast met het dagelijkse bestuur van het Instituut.
 • De voorzitter vertegenwoordigt het Instituut in het Interinstitutencomité, een overleg- en adviesorgaan tussen het IAB, het IBR en het BIBF.


Huidige voorzitter: Bart Van Coile

Ondervoorzitter

De ondervoorzitter vervangt de voorzitter wanneer die afwezig is. In geval van vacature van het ambt van voorzitter zal de ondervoorzitter het ambt van voorzitter waarnemen tot aan de eerstvolgende algemene vergadering die een opvolger aanduidt.
 
Huidige ondervoorzitter: Vincent Delvaux

Secretaris

 • De secretaris houdt toezicht op:
  • de organisatie en de werking van het secretariaat
  • het bijhouden van het tableau van de leden van het Instituut
  • de bewaring van het archief van het Instituut
 • Voorbereiding van de algemene vergadering en de Raad.
 • Opstellen van de notulen van de Raad en de algemene vergadering.
 • De secretarissen van het Instituut nemen ook het secretariaat van de algemene vergadering waar.

 

Huidige secretaris (Franstalig): Jean-Luc Kilesse

 

Penningmeester

 • Bewaarder van alle roerende goederen van het Instituut.
 • Inning van de ledenbijdragen en alle andere verschuldigde sommen aan het Instituut, en eventueel kwijting verlenen van bepaalde sommen.
 • Uitvoering van betalingen.
 • Opstellen van een ontwerp van jaarrekening en begroting en voorlegging hiervan aan de Raad.
 • Elk trimester een overzicht opstellen van de financiële toestand van het Instituut en een staat van uitvoering van de begroting.

 

Huidige secretaris-penningmeester (Nederlandstalig): Johan De Coster

Leden

Nederlandstalig: Hein Vandelanotte

Franstalig: Stéphanie Lorfèvre

Verkiezingen

De voorzitter en ondervoorzitter worden gekozen:

 • bij geheime stemming;
 • door de algemene vergadering;
 • voor een termijn van drie jaar;
 • onder de leden van het Instituut.

Zij kunnen slechts eenmaal worden herverkozen. Enkel natuurlijke personen zijn verkiesbaar. Leden die bij beslissing van de Tuchtcommissie of de Commissie van beroep van het Instituut bij wijze van tuchtsanctie werden geschorst, kunnen zich niet kandidaat stellen of het mandaat gedurende de periode van de schorsing uitoefenen.

De wet voorziet in paritaire vertegenwoordiging:

 • indien de voorzitter Nederlandstalig is, moet de ondervoorzitter Franstalig zijn (en vice versa).
 • Indien de voorzitter de hoedanigheid van accountant heeft, bezit de ondervoorzitter de hoedanigheid van belastingconsulent (en vice versa).

De secretarissen en penningmeester

De Raad kiest een Franstalige en een Nederlandstalige secretaris onder zijn leden. Een van beide secretarissen zal het mandaat van penningmeester uitoefenen. Enkel natuurlijke personen zijn verkiesbaar.

Leden die door de Tuchtcommissie of de Commissie van beroep  van het Instituut bij wijze van tuchtsanctie werden geschorst, kunnen zich niet kandidaat stellen of het mandaat gedurende de periode van de schorsing uitoefenen.
 

Samenstelling

Het uitvoerend comité is samengesteld uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de twee secretarissen (-penningmeester) en twee raadsleden. Het uitvoerend comité wordt permanent vertegenwoordigd door de algemeen directeur. Hij zal ook de vergaderingen van het uitvoerend comité bijwonen.