Organisatie van het beroep 

Natuurlijke personen en vennootschappen kunnen de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent verkrijgen op voorwaarde dat de wettelijke voorwaarden zijn vervuld. Zij moeten daarvoor wel een aanvraag indienen bij het Instituut.

Organisatie

Het Instituut organiseert de erkenningsprocedure, het bekwaamheidsexamen en de stage voor de kandidaten-natuurlijke personen.

Structuur

Alle accountants en belastingconsulenten zijn ingeschreven op de ledenlijst van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. Het Instituut beheert het tableau, de lijsten en de deellijsten. Het wordt geleid door een Raad waarbij de leden van de Raad worden benoemd door de algemene vergadering. Het dagelijks bestuur wordt door de Raad toevertrouwd aan een uitvoerend comité. Indien noodzakelijk mag de Raad technische studiegroepen en commissies oprichten. De Raad van het Instituut legt bovendien de technische en deontologische normen en aanbevelingen vast voor de uitoefening van de functie van accountant en/of belastingconsulent.

Internationale samenwerkingen

Het IAB onderhoudt nauwe contacten met buitenlandse zusterorganisaties, en is lid van internationale organisaties die zich toeleggen op de studie en de harmonisatie van de accountancy- en belastingconsultancywerkzaamheden.

Waakt over het beroep

Het Instituut heeft een toezichtsfunctie. Het ziet toe op de behoorlijke uitvoering van de opdrachten toevertrouwd aan zijn leden, alsook op de opleiding en de permanente beroepsvervolmaking van alle leden. Het Instituut waakt eveneens over de bescherming van de titel van accountant en van belastingconsulent. Elke inbreuk op het dragen van de titel kan correctioneel gesanctioneerd worden.

Bescherming van de titels

Het Instituut ziet eveneens toe op de bescherming van de titels van accountant en belastingconsulent.  Buiten de personen met de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent, mag niemand een term gebruiken die verwarring kan scheppen met de titel van accountant of belastingconsulent. Inbreuken op deze bepaling kunnen strafrechtelijk bestraft worden.