Wettelijke opdracht 

Accountant of belastingconsulent word je niet zomaar. Wie dit ambieert, moet een bij wet opgelegde procedure doorlopen. Die is erop gericht het bedrijfsleven alleen echte deskundigen te bieden.

Accountants en belastingconsulenten moeten over knowhow beschikken, evenals over multidisciplinaire competenties en ethiek, en zij oefenen hun beroep in een zeer strikt kader uit, onder toezicht van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

 Tuchtinstanties

Een accountant of een belastingconsulent die zijn beroepsverplichtingen niet naleeft, kan een tuchtsanctie oplopen (waarschuwing - berisping - schorsing van maximum een jaar of definitieve intrekking van de titel).

De tuchtsancties worden opgelegd en bepaald door onafhankelijke tuchtcommissies onder voorzitterschap van een magistraat: Tuchtcommissie, Commissie van Beroep, Arbitragecommissie.