Opdrachtbrieven 

De verhouding van de accountant/belastingconsulent en zijn cliënt is van contractuele aard. Alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, strekken degenen die deze hebben aangegaan, tot wet (art. 1134 B.W.). In geval van betwistingen over de uitvoering van een contract is het bijgevolg van het grootste belang om te bepalen wat de partijen precies zijn overeengekomen.

Indien contractuele documenten voorhanden zijn, hetgeen aan te bevelen valt, zal voornamelijk de inhoud van deze documenten dienen om de “wil van de partijen” te bepalen.

Deze contractuele documenten dienen dan ook nauwkeurig te worden opgesteld, rekening houdend met alle relevante omstandigheden van de verhouding met de cliënt.

De modellen die ter beschikking worden gesteld, werden opgesteld om te kunnen worden gebruikt in het grootste aantal gevallen. Ze kunnen dan ook onmogelijk alle specifieke aspecten dekken van uw eigen verhoudingen met de klanten.

Het is de bedoeling dat deze documenten als leidraad zouden dienen, die door de gebruiker aangevuld en aangepast worden in functie van zijn eigen behoeften.

Het IAB draagt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van deze contractmodellen, en in het bijzonder voor het feit dat de voorgestelde teksten al dan niet beantwoordden aan de wil van de partijen, noch voor de interpretatie die hieraan zal worden gegeven door de Hoven en Rechtbanken, ingeval van betwisting.