Notionele interesten: tarieven 2010

15/01/2009 -

Tarieven: 4,473 % - cf. referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten – verhoogd met 0,500 % voor kmo’s (in de zin van artikel 15, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen). Opgepast: vennootschappen die volgens een verlaagd tarief worden belast, moeten een keuze maken uit de investeringsreserve en de huidige aftrek voor risicokapitaal!

Wij verwijzen hierbij ook naar circulaire Ci.RH.421/574.945 (AOIF 36/2008) van 8 oktober 2008, in de mate waarin deze tekst een antwoord biedt aan verschillende vragen die vaak voor tegenstrijdigheid vatbaar zijn:

  • Het eigen vermogen stemt overeen met de rubrieken kapitaal, uitgiftepremies, herwaarderingsmeerwaarden, reserves, overgedragen winst (verlies), kapitaalsubsidies en voorschot aan de vennoten over de verdeling van het netto-actief (saldo rekening 19)
  • De debet rekeningen-courant van vennoten-natuurlijke personen maken in principe geen deel uit van de elementen die moeten worden afgetrokken van de basisberekening van het risicokapitaal.
  • De nettoboekwaarde van materiële vaste activa of gedeelten ervan, in zover de erop betrekking hebbende kosten op een onredelijke wijze de beroepskosten overtreffen, moet van het eigen vermogen worden afgetrokken. Het bedrag dat van het in aanmerking komend vermogen moet worden afgetrokken, stemt overeen met het deel dat de nettoboekwaarde overtreft die deze activa zouden hebben als deze zouden worden beperkt tot een redelijk aanvaardbaar bedrag, en dit rekening houdend met inzonderheid de aard van de activiteit van de vennootschap, de kenmerken ervan, de omstandigheden waarin deze activiteit wordt uitgeoefend en de inkomsten die deze aan de belastingplichtige verschaft.
  • Het overgedragen bedrag van het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling moet van het risicokapitaal worden afgetrokken.
  • Het bedrag van de kapitaalsubsidies opgenomen in de balans van de vennootschap onder de rubriek “VI. Kapitaalsubsidies” wordt van het eigen vermogen afgetrokken.

Deze tekst, die uw aandacht zeker verdient, geeft eveneens een berekeningsmethode aan voor de berekening van het in aanmerking komend vermogen van een Belgische inrichting. 

Thema's:
Kernwoord(en):