Dag van de bedrijfsjurist op 19 november 2009: Gelijke behandeling in de bedrijfswereld

25/09/2009 - Instituut voor Bedrijfsjuristen

Het principe van gelijkheid en niet-discriminatie is één van de pijlers van onze democratisch bestel. Het is reeds sinds lange tijd gehuldigd in basisteksten als het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de Grondwet. De overvloedige rechtspraak onder meer van het Grondwettelijk Hof waartoe deze teksten aanleiding gaven, hebben evenwel telkens betrekking op de relaties tussen burger en overheid.

Meer recente bepalingen strekken ertoe het principe van de gelijkheid op te leggen in de horizontale relaties, deze tusen burgers onderling (consumenten, ondernemingen, werknemers...). De tendens is vooral opmerkelijk in België gezien deze materie het voorwerp uitmaakt van niet minder dan 4 verschillende wetten goedgekeurd op 10 mei 2007. Werden aldus uitdrukkelijk verboden: discriminaties op grond van leeftijd, gezondheidstoestand, burgerlijke staat... en zulks in meerdere domeinen zoals het aanbod van goederen en diensten in arbeidsrelaties.

Elk verschil van behandeling in functie van het geslacht is volledig verboden. Dit verbod stelt een probleem in sommige sectoren zoals de verzekeringsector.

Deze problematiek van gelijke behandeling speelt ook nog op andere domeinen, bijvoorbeeld in het contractenrecht: tot op welke hoogte is men vrij zijn medecontractanten te kiezen? Zou de weigering te verkopen aan sommige afnemers mogelijks een misbruik van machtspositie kunnen uitmaken?

Een ander voorbeeld vinden we in het handelsrecht: dienen alle schuldeisers geconfronteerd met een schuldenaar in moeilijkheden op gelijke voet worden behandeld? Kan een schuldeiser gedwongen worden te verzaken aan zijn voorrechten? Wat met de openbare schuldeisers (fiscus, Riziv...)? De vraag stelt zich, zoals recentelijk aangetoond, ook in het vennootschapsrecht: de gelijke behandeling van de aandeelhouders wordt in zware crisissituaties in vraag gesteld.

Hoe het principe van gelijke behandeling concreet toepassen? Op de 20ste editie van de Dag van de bedrijfsjurist zullen de sprekers vanuit hun eigen achtergrond als bedrijfsjurist, advocaat, fiscalist, magistraat of academicus de gestelde vragen vanuit een praktisch en strategisch oogpunt benaderen.

Zoals bij de vorige edities van de Dag van de bedrijfsjurist zullen de teksten van de sprekers uitgegeven worden in een boek van de verzameling “ De tendensen in het bedrijfsrecht” (Bruylant en Kluwer) dat u wordt overhandigd op de dag zelf.

Naar aanleiding van de verkiezing van de leden van de Raad en van de Beroepscommissies voor de periode 2010-2012 zal aansluitend op de studiedag een Buitengewone Algemene Vergadering gehouden worden waarbij de uitslag van deze verkiezing wordt bekendgemaakt.


Klik hier indien u meer informatie wenst.

Thema's: Beroep > Andere instituten of federaties
Kernwoord(en):