VAT Refund, project B-2-B-diensten en MTN: wijzigingen en nieuwe toepassingen in Intervat online te raadplegen

6/10/2009 - Roger Lassaux

  • VAT Refund

De Europese Richtlijn 2008/9/EG biedt belastingplichtigen de mogelijkheid om elektronisch een aanvraag tot teruggaaf van de belasting over de toegevoegde waarde in te dienen die in een andere lidstaat werd afgedragen (voldaan), volgens de voorwaarden en modaliteiten van deze lidstaat.

Vanaf 1 januari 2010 moeten elektronische verzoeken tot teruggaaf aan andere lidstaten worden ingediend via een nieuwe module “VAT Refund”. Na formele validering en behandeling, worden de verzoeken door de Belgische fiscale administratie doorgestuurd naar de lidstaat van teruggaaf voor onderzoek en eventuele teruggaaf. Een andere module is voorzien voor de indiening van een aangifte ter aanpassing van het aftrekprorata.

  • B-2-B-diensten

De Europese Richtlijn 2008/8/EG heeft betrekking op de aangifte van bijkomende inlichtingen naar aanleiding van de dienstprestaties die worden verricht tussen belastingplichtigen die voor btw-doeleinden zijn geïdentificeerd (met een btw-identificatie in een andere lidstaat) in verschillende lidstaten. Deze verzameling van inlichtingen vereist het toevoegen van nieuwe gegevens die worden verzameld via de periodieke aangiften en de intracommunautaire opgaven. Dat komt tot uiting in de volgende aanpassingen van de Internat-toepassing: a) toevoeging van een nieuwe code in de intracommunautaire opgave ter identificatie van de nieuwe erin te vermelden handelingen; b) toevoeging van bijkomende roosters (maximum twee) in de periodieke btw-aangifte. Deze aanpassingen zouden op 5 februari 2010 in werking treden.

  • MTN – nieuw transportmiddel

De belastingplichtige die de intracommunautaire levering via een nieuw vervoermiddel (MTN) verricht voor een belastingplichtige of voor een niet-betalingplichtige rechtspersoon die niet beschikt over een geldig btw-identificatienummer, of voor enige andere niet-belastingplichtige, moet een kwartaallijst indienen waarin de tijdens dat kwartaal verrichte leveringen worden opgenomen. Deze lijst, bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 48, genomen in uitvoering van artikel 53sexies, § 2, van het Btw-Wetboek, zal elektronisch kunnen worden ingediend in het kader van een nieuwe Intervat-module, waarvan de inwerkingtreding geprogrammeerd is op 1 april 2010.

Meer informatie en documenten: E-services, Intervat-kalender

Thema's: e-Accountancy > Lid - Overheid;Fiscaliteit > Belasting toegevoegde waarde (Btw)
Kernwoord(en):