My MinfinPro: praktisch, efficiënt, gebruiksvriendelijk!

11/06/2010 - Roger Lassaux

De nieuwe toepassing “My MinfinPro” werd op donderdag 6 juni boven het doopvont gehouden tijdens een presentatie van de FOD Financiën, in samenwerking met de drie instituten en het Forum for the Future. Wij stellen de toepassing hieronder aan u voor zodat u de werking ervan begrijpt en inzicht krijgt in de huidige en toekomstige mogelijkheden. Als ondersteuning van deze tekst vindt u als bijlage ook de slides die werden gebruikt tijdens de presentatie.

Basisprincipes

1. My MinfinPro is, zoals de naam doet vermoeden, gebaseerd op de My Minfin die voor de burgers beschikbaar is. Dit geeft een natuurlijke persoon (PB en BNI) de mogelijkheid om de informatie die de FOD Financiën bezit of bezorgde, online te raadplegen.

2. Mandaat TOW. Vele belastingplichtigen hebben aan hun accountant/belastingconsulent een TOW-volmacht gegeven om hun PB/BNI-nat.pers. elektronisch in te dienen. Op die manier krijgen zij een bijkomend uitstel tot 31 oktober. In het kader van dat mandaat vormt het raadplegen van de gegevens van de FOD Financiën een reële meerwaarde, onder meer in termen van tijdswinst en verplaatsingen.

3. Het basisbeginsel van My MinfinPro is hier een logisch gevolg van: de belastingplichtige in kwestie de mogelijkheid geven om in zijn My Minfin een “uitbreiding” te activeren, waarbij een inzagevolmacht wordt toegekend, in verband met het TOW-mandaat. Waarom? De aangestelde accountant/belastingconsulent de mogelijkheid geven om alle gegevens die in de MyMinfin zijn opgenomen te raadplegen voor de indiening van de PB-aangifte. De volmachthouder krijgt dan dezelfde gegevens te zien als de belastingplichtige die zijn gegevens raadpleegt op MyMinfin.

Dit in alle vertrouwen en transparantie, in het kader van de vertrouwensrelatie:

 • de toegang is enkel te activeren voor de cijferbeoefenaar die werd aangesteld in kader van het TOW-mandaat;
 • de belastingplichtige ontvangt informatie over de laatste raadpleging van zijn dossier, wat een belangrijke garantie inhoudt op het vlak van de bescherming van persoonlijke levenssfeer.

4. “Single sign on”. Bovendien wordt deze inzage georganiseerd vanuit een beveiligde multifunctionele portaalwebsite waarvan de toegang, die is voorbehouden aan beroepsbeoefenaars, slechts een voorafgaande authentificatie vereist (via de elektronische identiteitskaart) en op die manier het surfen tussen de verschillende fiscale e-diensten mogelijk maakt, eens de authentificatie is afgerond:

 • Tax-on-web
 • Intervat
 • Belcotax-on-web
 • Vensoc
 • Finprof  

evenals het beheer van uw TOW-volmachten.

Bovendien kan u via My MinfinPro overschakelen van het ene naar het andere dossier, bijvoorbeeld tussen documenten/dossiers van twee partners, steeds zonder u telkens te moeten authentificeren.

Praktisch

Om toegang te verkrijgen is uiteraard de toestemming vereist van de cliënt die u aanduidt als volmachthouder in het kader van de TOW-aangifte. Er zijn twee mogelijke oplossingen om dit nieuwe My Minfin-mandaat te verkrijgen, dat volledig elektronisch wordt beheerd, zowel wat betreft de toekenning, als wat betreft de eventuele herroeping.

A) Toekenning van het mandaat

Verschillende praktische oplossingen kunnen op korte termijn worden uitgewerkt:

 1. een mailing aan uw cliënten die zijn opgenomen in de TOW-volmachtenlijst, waarbij enerzijds de voordelen tot deze vertrouwelijke toegang en anderzijds de procedure worden uiteengezet, met vermelding van de koppeling naar de My Minfin-website. Het My Minfin-mandaat wordt toegekend door de belastingplichtige via zijn persoonlijke My Minfin-pagina, na authentificatie met de eID en indien er al een TOW-mandaat is toegekend,
 2. automatische opstelling van een individiduele e-mail vanuit de portaalwebsite van My MinfinPro: u gebruikt de toepassing die de Administratie daartoe heeft voorzien, met als nadeel dat deze handeling moet worden herhaald voor elke cliënt die in aanmerking komt.

Vervolgens beschikt de belastingplichtige over verschillende mogelijkheden om het mandaat toe te kennen, via zijn eID. Enerzijds op eigen initiatief via zijn persoonlijke My Minfin-pagina, anderzijds na een (algemene) mailing of op uw verzoek; of nog na (individueel) verzoek via My MinfinPro, door de automatische opstelling van een individuele mail vanop de portaalwebsite van My MinfinPro.

Indien de aangifte wordt ingediend door een koppel (echtgenoten of wettelijk samenwonenden), is de toegang tot de documenten slechts mogelijk indien beide partners een My MinfinPro-mandaat hebben toegekend.

B) Herroeping

Er werd een procedure voorzien waarbij de cliënt het toegekende mandaat via zijn My Minfin kan herroepen. U beschikt zelf ook over deze mogelijkheid in My MinfinPro. Indien de herroepingsprocedure voor het TOW-mandaat niet wordt gewijzigd, zal de procedure in beide gevallen leiden tot de opheffing van de toegang tot de gegevens in kwestie van My Minfin.

Toegang tot de te raadplegen persoonlijke gegevens en documenten  op de My Minfin van de cliënt

De toegang gebeurt via My Minfin door rechtsboven te klikken op de link “Toegang voor gemandateerde gebruikers”:

 1. Authentificatie: de authentificatie gebeurt op basis van de elektronische identiteitskaart. Er worden drie controles uitgevoerd: a) identificatie van de gebruiker (wie is de gebruiker?), b) authentificatie van de gebruiker (“bevestigen dat de gebruiker is wie hij zegt te zijn”), c) verificatie (“wat zijn de kwaliteiten –rollen/hoedanigheden- van deze gebruiker?”);
 2. Toegangsbeheer: toepassingen, informatie via de gegevens die zijn geregistreerd in het systeem voor het Beheer van gebruikers-ondernemingen en in de gegevensbank met volmachten, zoals dat in voorkomend geval wordt toegekend door de lokale bureaubeheerder via de wachtwoorden.

Na het aanduiden van een dossier, wordt de informatie vervolgens toegankelijk via een snelle zoekfunctie of via een lijst op basis van het rijksregisternummer, met een identieke structuur als binnen My Minfin.

Besluit

Ter afsluiting van deze korte voorstelling kunnen we stellen dat we deze ontwikkeling a priori positief onthalen! Eerst en vooral omdat de uitwerking plaatsvond met regelmatig overleg, en dit via de werkgroep ‘Elektronisch relaties’, die werd opgericht door de instituten in samenwerking met de Administratie. My MinfinPro getuigt van de geprivilegieerde relatie die de beroepsbeoefenaars onderhouden met de FOD Financiën; een relatie die vooral als constructief en aanvullend wordt beschouwd: er wordt rekening gehouden met onze noden en er worden voordelen geboden aan onze cliënten. Dit voldoet aan onze verwachtingen en maakt fysieke verplaatsingen en papieruitwisseling overbodig, waardoor productiviteit en ecologische voordelen de bovenhand halen. Vervolgens kunnen we ook stellen dat het een praktische oplossing is, die op een zeer korte termijn in werking treedt en gebaseerd is op twee toepassingen die hun nut al hebben bewezen: TOW en My Minfin. Bovendien kan de toepassing worden uitgebreid: bijkomende modules kunnen worden toegevoegd (onder meer Mijn onderneming, voor de gegevens van de cliënt-vennootschappen). Onze toegang heeft betrekking op de huidige en toekomstige gegevens van My Minfin. Tot slot kunnen we besluiten dat de toepassing werk maakt van de dematerialisatie en het vertrouwen van onze cliënten weerspiegelt, en tegelijkertijd onze cliëntrelaties en ons werk vergemakkelijkt.

Deze toepassing mag dan wel een betekenisvolle vooruitgang betekenen die efficiëntie aan gebruiksvriendelijkheid koppelt, toch is het dossier ‘elektronische relaties’ met de FOD Financiën hiermee geen afgesloten hoofdstuk. Met eenzelfde constructieve ingesteldheid van overleg, nemen wij eveneens deel aan de besprekingen over de mogelijke evolutie van Vensoc (Xbrl…) en het IAM-project (Identification and Access Managament), met als doelstelling onder meer het elektronische beheer van mandaten.

In september zullen wij in het tijdschrift Accountancy & Tax 3/2010 een artikel wijden aan de toenemende invloed van de nieuwe informatie en communicatietechnologieën in de dagelijkse uitoefening van het beroep.

 Presentatie “My MinfinPro”

 

Thema's: Fiscaliteit > Fiscale procedure
Kernwoord(en):