Wat verandert er in de vennootschapsbelasting in 2013?

23/04/2013 - Pierre-François Coppens - Studiedienst

We geven hieronder een korte samenvatting van de belangrijkste wijzigingen die in 2013 van toepassing zijn op de vennootschapsbelasting.

1. Notionele interestaftrek

De notionele interestaftrek heeft een aantal wijzigingen ondergaan. Die zal vanaf het aanslagjaar 2014 dalen van 3 % naar 2,742 %. Dit percentage wordt voor kmo’s teruggebracht van 3,50 % naar 3,242 %. De notionele interesten, die niet konden worden afgetrokken van de belastbare basis van de vennootschap wegens onvoldoende beschikbare belastbare winst, kunnen sinds het aanslagjaar 2013 niet worden overgedragen naar de volgende zeven belastbare tijdperken. De stock aan notionele interestaftrek die vóór het jaar 2012 werd aangemaakt, blijft – in beperkte mate – overdraagbaar. Tijdens het laatste begrotingsconclaaf van maart 2013 is er een andere maatregel ingevoerd, die vooral hard aankomt bij grote ondernemingen: het verbod op het dubbele gebruik van het stelsel van de definitief belaste inkomsten (DBI) met de notionele interestaftrek. De DBI-aftrek zal voorrang krijgen. Pas als de vennootschap niet aan de DBI-voorwaarden voldoet, kan de notionele interestaftrek worden toegepast.

2. Meerwaardebelasting op aandelen

Ondernemingen, die niet beantwoorden aan de definitie van een kmo zoals beschreven in artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen, worden vanaf het aanslagjaar 2014 onderworpen aan een belasting van 0,412 % op meerwaarden gerealiseerd bij de verkoop van aandelen. Vennootschappen mogen de minderwaarden op aandelen echter niet aftrekken. De ondernemingen zijn deze meerwaardebelasting verschuldigd, zelfs al lijden ze verlies of genieten ze van een DBI-aftrek of van een notionele interestaftrek. Deze heffing van 0,412 % komt bovenop de belasting van 25,75 % die verschuldigd is in geval van overdracht van aandelen minder dan één jaar na hun verwerving, of op het tarief van de vennootschapsbelasting als de taxatievoorwaarde bij de vennootschap waarvan de aandelen verkocht werden, niet voldaan is.

3. Tax shelter

Volgens het voorontwerp van wet houdende fiscale en financiële bepalingen zouden de volgende belangrijke wijzigingen van toepassing zijn op het stelsel van de Tax shelter (vanaf 1 juli 2013):

  • Minstens 70 % van het budget zou onmiddellijk gebruikt moeten worden ter financiering van de productie- en exploitatiekosten.
  • Minstens 90 % van de productie- en exploitatiekosten moeten in België gemaakt zijn.
  • Voor animatiefilms zou de periode waarin de productie- en exploitatiekosten zijn gemaakt, worden verlengd tot 24 maanden (in plaats van 18 maanden, zoals nu).
  • Het rendement met betrekking tot de aanschaf van eigendomsrechten wordt beperkt.
  • De niet-aftrekbaarheid van de kosten betreffende de eigendomsrechten kan niet meer worden omzeild door een overdracht van deze rechten aan een derde (antimisbruikmaatregel).

4. Versoepeling van het stelsel van geheime commissielonen

Volgens ditzelfde voorontwerp van wet houdende fiscale en financiële bepalingen, zouden de regels inzake de aanslag van 309 % op geheime commissielonen versoepeld worden. Die zou bij een belastingcontrole worden opgegeven, als:

  • de vennootschap aanduidt wie een voordeel van alle aard ontvangt; en
  • de ontvanger akkoord gaat met de aanslag van dit voordeel van alle aard in de personenbelasting; en
  • de ontvanger nog kan worden belast in de personenbelasting binnen de normale termijn van 3 jaar.

Het voorontwerp vermeldt ook een mogelijke verlaging van het tarief op de geheime commissielonen, maar de belasting zou fiscaal niet meer aftrekbaar zijn. Bij dit punt is echter voorzichtigheid geboden.

Thema's: Fiscaliteit > Vennootschapsbelasting (VenB)
Kernwoord(en):