Ernstige fiscale fraude: gepubliceerd, maar geen oplossingen

19/07/2013 - Roger Lassaux - Directieadviseur

Iedereen kent de meldingsplicht bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI). Deze vloeit voort uit de vaststelling van feiten waarvan men, onder meer in het licht van de 13 indicatoren, weet of vermoedt dat ze verband kunnen houden met ernstige en georganiseerde fiscale fraude, waarbij bijzonder ingewikkelde mechanismen of procedés van internationale omvang worden aangewend.

Als gevolg van de wijziging van deze notie door de bredere notie ‘ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd’, versterkt de wet van 15 juli 2013 houdende dringende bepalingen inzake fraudebestrijding de draagwijdte van die meldingsplicht, wat tot meer rechtsonzekerheid zal leiden. Vanaf de inwerkingtreding op 29 juli 2013 bepaalt artikel 28 van de wet van 11 januari 1993 dat: “Wanneer de in de artikelen 2, § 1, 3 en 4 beoogde instellingen en personen vermoeden dat een feit of een verrichting verband kan houden met witwassen van geld afkomstig uit ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd, brengen zij onmiddellijk schriftelijk of elektronisch dit ter kennis van de Cel voor Financiële Informatieverwerking, inclusief van zodra zij minstens een van de indicatoren opsporen die de Koning vastlegt bij in Ministerraad overlegd besluit.” In de opsomming van artikel 5, §3 van diezelfde wet wordt vanaf de inwerkingtreding ook de ‘ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd’ geviseerd.

Onze reacties

Zoals we dit reeds uitvoerig hebben besproken in het editoriaal van Accountancy & Tax 2013/2, ‘Ernstige fiscale fraude en antiwitwas objectief bekeken …’, heeft het Instituut heel wat inspanningen geleverd om de verschillende betrokkenen in het dossier te sensibiliseren zowel voor het relatief weinig zinvolle karakter als voor het gebrek aan efficiëntie van deze wijziging. We hebben onze gegronde en samenhangende argumenten samengevat in een technische nota, en gestaafd met relevante cijfergegevens, bestemd voor de betrokken parlementsleden. Tijdens een vergadering met de staatssecretaris voor de bestrijding van de fiscale en sociale fraude hebben we interessante denkpistes aangesneden. Aangezien de maatregel overeengekomen was in het regeerakkoord hebben onze argumenten echter geen gehoor gekregen bij de Commissieleden van Kamer en Senaat.

Belangrijk

Wie de verschillende parlementaire teksten doorneemt, krijgt de indruk dat ze minder duidelijkheid en meer verwarring scheppen. In de mate bijvoorbeeld dat de graad van organisatie een van de criteria van ernst wordt, zonder dat deze organisatie echter vereist is om te kwalificeren als meldingsplichtige ernstige fraude, al dan niet georganiseerd.

Om praktische redenen en omdat we graag de kwaliteit van onze meldingen bij de CFI willen behouden, pleiten we voor een precieze en snelle verduidelijking van de notie ‘ernstige fiscale fraude’. Kortom, wanneer is er in het kader van de onze beroepsuitoefening al dan niet sprake van ernstige fiscale fraude die moet worden gemeld? Volgens onze bronnen zou de CFI praktische informatie geven, zoals dat in het verleden al gebeurd is aan de hand van de toelichtingsnota van 8 maart 2010. Daarin geeft de CFI aan dat hij voorstander is van het autonome en bijkomende karakter van de 13 indicatoren. Wij zijn bereid om in het kader van deze eventuele nieuwe nota overleg te plegen.

In afwachting van deze verduidelijkingen publiceren we reeds de elektronische versies van de parlementaire teksten. Deze bevatten al enkele informatie over de nieuwe notie ‘ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd’, net als de praktische draagwijdte ervan.

Kamer
Verslag namens de Kamercommissie voor de Financiën en de Begroting, 15 mei 2013, blz. 6 en volgende.
Verslag namens de Commissie voor de Justitie, 22 mei 2013, blz. 4 en volgende
Door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de bestrijding van de sociale en fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister, bezorgde nota, blz. 14 en volgende
Verslag namens de Commissie belast met de problemen inzake handels- en economisch recht
Tekst aangenomen door de Commissies

Senaat
Verslag namens de Commissie voor Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
Verslag namens de Commissie voor de Justitie

Wijzigingen website

De wijzigingen aangaande de meldingsplicht bij de CFI in het kader van de fiscale fraude zullen worden aangebracht na de geplande vergadering van de Interinstitutenwerkgroep van 18 juli 2013. We zullen tevens rekening houden met de conclusies van deze vergadering.

Thema's: Beroep > Het Instituut;Beroep > Deontologie
Kernwoord(en):