Controleverslag bij ontbinding en vereffening: belangrijk bericht!

22/05/2014 - Daniël Maes, accountant–belastingconsulent - adviseur studiedienst IAB

In Accountancy & Tax nr. 1/2014 kondigden wij reeds aan dat artikel 184, § 5, 2° van het Wetboek van Vennootschappen (W. Venn.) opnieuw werd gewijzigd door de ‘wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie’ van 25 april 2014 (BS, 14.05.2014). Bijgevolg luidt dit artikel als volgt:

“[…] 2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd […].
Indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe accountant overeenkomstig artikel 181, § 1, derde lid, maakt dit verslag melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies. […]”

Aangezien in deze wet met betrekking tot deze wijziging niets werd bepaald inzake de inwerkingtreding, zal het nieuwe artikel 184, § 5, W. Venn. van toepassing zijn op de verslagen die externe accountants opstellen vanaf 24 mei 2014! Belangrijk genoeg dus voor het IAB om zijn leden hierover te informeren.

De door het IAB en het IBR gezamenlijk voorgestelde aanpassingen ter verbetering van deze wettekst[1] werden niet weerhouden. Beide Instituten zullen echter een gezamenlijke toelichting uitwerken over de impact van deze wijzigingen op de controleverslagen die externe accountants of bedrijfsrevisoren opstellen bij het voorstel tot ontbinding en vereffening in één akte. Confrater Raymond Ghysels maakte reeds een kritische analyse van deze wetswijziging[2], die eveneens zal kunnen bijdragen aan de volledige analyse die het IAB en het IBR zullen maken over deze problematiek.

De externe accountants die een controleverslag – naar aanleiding van een voorstel tot ontbinding en vereffening in één akte – opstellen vanaf 24 mei 2014, waarbij uit de staat van activa en passiva overeenkomstig artikel 181, § 1, W. Venn. nog schulden ten aanzien van derden blijken, zullen hun besluit overeenkomstig deze wetswijziging dienen aan te passen. Indien er uit deze staat van activa en passiva nog schulden aan derden blijken, zal de externe accountant in zijn besluit melding moeten maken van de terugbetaling of consignatie van deze schulden. In dit geval zal de externe accountant in zijn besluit vermelden dat “alle schulden ten aanzien van derden, blijkens de staat van activa en passiva opgemaakt overeenkomstig artikel 181, § 1, W. Venn., werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd”.

In het andere geval lijkt het aangewezen dat de externe accountant in zijn besluit vermeldt dat er “blijkens de staat van activa en passiva, opgemaakt overeenkomstig artikel 181, § 1, W. Venn., geen schulden ten aanzien van derden zijn”.

Zodra het IAB en het IBR een gezamenlijke toelichting hebben uitgewerkt, zal het Instituut zijn leden hiervan op de hoogte brengen.

 

[1] Zie ook: Controleverslag bij ontbinding van vennootschappen: enkele aandachtspunten, Daniël Maes, IAB, Accountancy & Tax, 2014/1, blz. 40.

[2] Dissoudre et liquide une société en un seul acte ou comment le législateur va de Charybde en Scylla, Raymond Ghysels, Actualité comptable, n° 4 Année 31 semaines du 17 et 24 février 2014.

Thema's: Beroep > Het Instituut;Vennootschapsrecht-onderneming > Vereffening - ontbinding
Kernwoord(en):