De ontbinding en vereffening in één akte

25/07/2014 - IAB

De wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie heeft artikel 184, § 5 van het Wetboek van Vennootschappen (W.Venn.) andermaal gewijzigd.

De actuele tekst luidt als volgt:


“Art. 184, § 5. Onverminderd artikel 181, zijn een ontbinding en vereffening in één akte slechts mogelijk mits naleving van de volgende voorwaarden:
1° er is geen vereffenaar aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;
3° alle aandeelhouders of vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen. Indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant overeenkomstig artikel 181, §1, derde lid, maakt het verslag melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies. De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.”

In gezamenlijk overleg tussen het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat werd een praktisch stappenplan uitgewerkt voor de concrete toepassing van deze bepaling.

 Dit document bevat een beknopte toelichting bij de voornaamste aandachtspunten hieromtrent.

Thema's: Vennootschapsrecht-onderneming > Vereffening - ontbinding
Kernwoord(en):