Indieningstermijnen: opgelet!

Het behoud van de indieningstermijnen voor mandatarissen kan niet losgekoppeld worden van een regelmatige spreiding van de indiening van de elektronische aangiften!

2/09/2014 - Roger Lassaux, Belastingconsulent

Sinds een aantal jaren zijn wij actief betrokken bij de spreiding van de aangiften van onze cliënten, ingediend via de verschillende aangifte-applicaties van de FOD Financiën.

Waar vroeger bij indiening van een aangifte in de vennootschapsbelasting via elektronische weg de termijn met een maand werd verlengd ten opzichte van de papieren aangifte, is elektronische indiening vanaf dit aanslagjaar, behoudens afwijking, een verplichting geworden.

Vanaf aanslagjaar 2014 is de toepassing «Biztax» immers de norm voor het indienen van de aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners / vennootschappen. Zoals u al vermoedde, bevat de versie 2014 heel wat nieuwigheden, zoals de mogelijkheid om een via Biztax ingediende aangifte te verbeteren, zelfs vóór het verstrijken van de aangiftetermijn (en op voorwaarde dat de aangifte nog niet ingekohierd is)!

Maar de afschaffing van de papieren versie heeft ook twee gevolgen: ten eerste, de handgeschreven vermelding van de uiterste datum van indiening behoort voorgoed tot het verleden en, ten tweede, de automatische verlenging van de termijn met een maand in geval van elektronische indiening, bestaat formeel niet meer! Kortom, we zullen die termijn dus moeten berekenen. Maar meteen dienen wij er al op te wijzen dat, hoewel de basisregel ingeschreven in artikel 310 WIB 1992 relatief eenvoudig is - de termijn mag niet korter zijn dan een maand vanaf de datum van de algemene vergadering, noch langer zijn dan zes maanden vanaf de datum waarop het boekjaar is afgesloten - er bijzondere gevallen zijn, waarop moet gelet worden. In onderstaande tabel worden die schematisch weergegeven en geïllustreerd met enige praktische voorbeelden.

     

Uiterste wettelijke datum van indiening

Ten laatste op

Periode tot en met 30 september 2014

Tot en met 30 september 2014

Na 30 september 2014

Uiterste datum van indiening

31 december 2014

15 januari 2015

Zaterdag, zondag of feestdag?

De eerste daaropvolgende werkdag

 

Voorbeelden

  

Laatste dag boekjaar

Maand algemene Vergadering

Uiterste datum van indiening

31 december 2013

april 2014

Ven.B.: 30 september 2014
BNI/ven en RPB: 22 oktober 2014

28 februari 2014

augustus 2014

Ven.B.: 30 september 2014
BNI/ven en RPB: 22 oktober 2014

31 mei 2014

oktober 2014

1 december 2014 (30/11 = zondag)

30 juni 2014

november 2014

15 januari 2015 (uiterste wettelijke datum = 31/12)

15 november 2014

februari 2015

31 maart 2015

 

Men mag ook niet uit het oog verliezen dat de indieningstermijn voor de aangiften in de belasting niet-inwoners / vennootschappen en de rechtspersonenbelasting (zowel op papier als via Biztax), die eerst voorzien was voor 30 september 2014, verlengd werd tot 22 oktober 2014. Voor deze belastingen is de indiening via Biztax pas verplicht vanaf aanslagjaar 2015.

Objectieve gegevens
Tot zover een kleine herhaling! Maar onder de huidige omstandigheden weet u ongetwijfeld dat het probleem van de aangiftetermijnen verder gaat dan die paar regeltjes voor de berekening van de uiterste indieningsdatum van de aangiften. Wij hebben u immers al bericht over het overleg dat wij al uitgebreid met de FOD Financiën voeren over de voorwaarden voor een terugkeer naar «normale» termijnen voor de indiening van de aangiften en, daarmee gepaard, het behoud van de indieningstermijnen voor mandatarissen.
Zoals u weet hebben die besprekingen er de facto toe geleid dat, voor het aanslagjaar 2014, de indieningstermijn voor TOW-mandatarissen werd behouden en verlengd tot 31 oktober 2014, terwijl de uiterste datum voor de indiening van de aangiften door de belastingplichtige zelf vastgesteld was op 16 juli 2014. Ook het behoud van 30 september 2014 als uiterste datum voor de, inmiddels verplichte elektronische, indiening van de aangiften in de vennootschapsbelasting via Biztax, kwam tot stand via overleg.

Als tegenprestatie …
De administratie vraagt dat de indiening van de aangiften gespreid wordt. Daarmee wil zij voornamelijk «opstoppingen» en log outs op spitsmomenten voorkomen, zoals blijkt uit de statistieken van de administratie. Het is dus belangrijk dat iedereen zich dienovereenkomstig organiseert. Laat ons dan ook hopen dat dit verzoek zal opgevolgd worden, want het is duidelijk dat het voor beide partijen positieve effecten zal hebben voor het gebruiksgemak van en de efficiënte toegang tot de aangifte-applicaties.

Wij willen bovendien benadrukken dat dit alles duidelijk blijkt uit het werkschema dat de administratie ons heeft gecommuniceerd. Het bleek ons dan ook nuttig om dit werkschema nog eens mee te delen:

  • Het is de bedoeling van de Algemene administratie van de Fiscaliteit om via een gepast risicobeheer zoveel als mogelijk bij de fiscale controle een gelijke behandeling te garanderen van alle belastingplichtigen die zich in een gelijkaardige situatie bevinden.
  • Daartoe worden de centrale selecties voor alle controleacties door de Algemene administratie van de Fiscaliteit steeds uitgevoerd op basis van een risicoprofiel waarbij belastingplichtigen die eenzelfde risico vertonen, evenveel kans hebben op een controle en dat voor eenzelfde soort controle steeds dezelfde aanpak wordt gevolgd. Voor de opmaak van deze risicoprofielen wordt, naargelang de actie, naast de verschillende aangiftegegevens, rekening gehouden met allerlei andere nuttige gegevens, zoals listings, jaarrekeningen NBB, gegevens van de sociale diensten enz.
  • Teneinde een gelijke behandeling te waarborgen, wordt bij de opmaak van de risicoprofielen van de verschillende acties rekening gehouden met de verschillende indienings- en verwerkingstermijnen van de verschillende aangiften. De selectielijsten, die leiden tot de effectieve controleprogramma’s, worden dan ook slechts opgemaakt of bijgewerkt op het ogenblik dat alle benodigde gegevens van alle belastingplichtigen beschikbaar zijn. Het ogenblik en de wijze van indiening van de verschillende aangiften, zowel inzake directe als indirecte belastingen, alsook de datum van afsluiting van het boekjaar, hebben dan ook op geen enkele manier een directe invloed op de kans tot selectie van belastingplichtigen. Het is met andere woorden absoluut verkeerd ervan uit te gaan dat wie vroeger of later in de aangiftetermijn de aangifte indient, op basis daarvan al dan niet vroeger of later in een bepaalde controleactie zou kunnen worden opgenomen. Er is derhalve geen enkel motief om het indienen van de aangiften uit te stellen tot op het einde van de indieningstermijn.
  • De nultolerantie inzake de aangifteverplichtingen is één van de strategische en operationele doelstellingen van de Algemene administratie van de Fiscaliteit, zodat bij de operationele diensten inderdaad wel bijzondere aandacht wordt gevraagd voor het nazicht van de belastingplichtigen die hun aangifteverplichtingen niet tijdig (en correct) nakomen.

Bovendien zullen wij, bij de volgende besprekingen met de minister van Financiën en topambtenaren van de fiscale administratie, zeker terugkomen op het feit dat de gebrekkige uitrusting en middelen waarover de fiscale administratie beschikt op het vlak van de aangifteverplichtingen, tot een ontregeling van onze kantoren en tot een gebrek aan rechtszekerheid voor de ondernemingen leidt. Wij pleiten dan ook concreet voor een verbetering van het informaticapark van de fiscale administraties, en meer bepaald om de aangifteverrichtingen van volgende belastingen te verbeteren: Ven.B., PB en btw.

Thema's: Fiscaliteit > Vennootschapsbelasting (VenB);Fiscaliteit > Belasting niet inwoners (BNI);Fiscaliteit > Rechtspersonenbelasting (RPB)
Kernwoord(en):