Belangrijk: Beslissing ET 128.022 - Uitstel indiening btw-listing advocaten

31/03/2015 - IAB - FOD Financiën

Aan de Orde van Vlaamse Balies,
Aan l’Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique,

Gelet op de bijzondere omstandigheden wordt uitzonderlijk een bijkomende termijn voor de indiening van de lijst afnemers-belastingplichtigen met betrekking tot de handelingen van het kalenderjaar 2014 toegekend tot en met 30 april 2015.

Het boetebarema voorzien voor de laattijdige indienen van voormelde lijst afnemers belastingplichtigen in de bijlage van het koninklijk besluit nr. 44 van 9 juli 2012, afdeling 1, rubriek IV, 1, genomen ter uitvoering van artikel 70, § 4, van het Btw-Wetboek zal door de administratie niet worden toegepast indien de hiervoor bedoelde lijst afnemersbelastingplichtigen wordt ingediend voor 1 mei 2015.

Onderhavige administratieve tolerantie is van toepassing op alle btw-belastingplichtigen die de activiteit van advocaat uitoefenen.

Thema's: Beroep > Het Instituut;Beroep > Andere instituten of federaties;Fiscaliteit > Belasting toegevoegde waarde (Btw)
Kernwoord(en):