Algemene vergadering 25 april 2015 – verslag

28/04/2015 - IAB

Meer dan 600 leden vonden op zaterdag 25 april 2015 hun weg naar het Square-Brussels Meeting Centre te Brussel om er de algemene vergadering van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten bij te wonen.

Verkiezingen

 

Kort na het welkomstwoord hebben de voorzitter, Benoît Vanderstichelen, en de ondervoorzitter, Bart Van Coile, toelichting gegeven bij de stemprocedure, de stemopnemers aangesteld en de verkiezingen aangesneden. Omdat Guy De Coen en Yves Drapier de enige kandidaten waren, werden ze automatisch verkozen als commissaris. Jean-Claude Loiselet werd verkozen als plaatsvervangend lid voor de Commissie van beroep (ook enige kandidaat).  

Duotoespraak: wat gebeurde er in 2014, en wat staat ons te wachten in 2015?

Net als vorig jaar brachten de voorzitter en de ondervoorzitter afwisselend verslag uit van hun werkzaamheden in 2014 en het strategisch programma voor 2015.

 

Ze maakten verslag van hun verwezenlijkingen en doelstellingen in het kader van:
- de kwaliteitstoetsing
- het platform beexcellent.be 
- de hervorming van de stage
- de opleidingen aan de leden
- het intern HR- en IT-beleid binnen het Instituut en
- het financieringsplatform.

Voorts stelden ze hun acties voor de leden van het Instituut voor: onder meer de gerechtelijke expertise, de confidentialiteit van de adviezen en het deontologisch reglement kwamen aan bod. Vervolgens hadden ze het kort over hun acties ten gunste van de ondernemingen met betrekking tot de boekhoud- en auditrichtlijn, de WCO, de antiwitwas … En tot slot was er nog sprake van hun acties op internationaal vlak.  

Goedkeuring jaarrekening, kwijting penningmeester en commissarissen, en begroting

Na de voorstelling van de jaarrekening door de penningmeester, Jean-Luc Kilesse, het verslag van de commissarissen, de goedkeuring en de kwijting door de algemene vergadering werden de procedurekosten en de administratieve kosten voorgesteld. Net als in 2014 werden ze door de algemene vergadering goedgekeurd.

 

       

Daaropvolgend heeft Jos De Blay een verslag gebracht over de ontwikkelingen op het vlak van antiwitwas en over de gevolgen van het verslag van de Financiële actiegroep (FAG), en stelde onze penningmeester de begroting en de ledenbijdrage van 2015 voor. Die werden goedgekeurd door de algemene vergadering. Onmiddellijk daarop mocht Jean-Luc Kilesse de algemene vergadering voorstellen om de communicatie van het Instituut vanaf 1 januari 2016 elektronisch te laten verlopen. De algemene vergadering stemde hiermee in.

Acties met betrekking tot vormingen, sessies en communicatiebeleid

Tot slot mochten Johan De Coster en Emmanuel Degrève een verslag maken van hun acties – respectievelijk op het vlak van vormingen en sessies georganiseerd door het IAB en het communicatiebeleid van het IAB.

Academische zitting met eerste minister

  Het Instituut heeft samen met het Instituut van de Bedrijfsrevisoren een academische zitting georganiseerd waarop de eerste minister Charles Michel werd uitgenodigd. Hij hield een uiteenzetting over de acties van zijn regering ten voordele van onze beroepen. Daarna mocht Hein Lannoye, kabinetsmedewerker van vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Kris Peeters, een uiteenzetting houden over de acties van het kabinet in het kader van de boekhoud- en auditrichtlijn.

Thema's: Beroep > Het Instituut
Kernwoord(en):